Berga äng

Tät lövskog

Berga äng. Foto: Henrik Josefsson

Naturreservatet Berga ”äng” var en slåtteräng med lövträd, som redan 1942 skyddades som domänreservat. Då ängen inte fortsatte att slåttras eller betas växte den gradvis igen till en tät lövskog med ek som dominerande trädslag.

Lövlund

Den forna ängen är numera en helt sluten lövträdslund. Trädkronorna av 150 år gamla ekar bildar tak över buskar av hassel, olvon, hägg, getapel, måbär och krusbär. Ekarna inom reservetet är betydligt yngre än ekar i andra ekbestånd i Närke, t ex naturreservatet Sköllersta prästäng, men det finns gamla stubbar efter borthuggna, riktigt stora ekar. Det visar att eken under lång tid har varit ett dominerande träd i Berga ”äng”. Området är mest tillgängligt om våren innan löven slagit ut. Då är fåglarnas sångkör mäktig under trädkronorna. En åkerväg leder fram till reservatets södra gräns, men det finns inga markerade leder eller stigar inom området.

Den täta lövskogens arter

Hackspettar, sångfåglar och många insekter trivs i den svårgenomträngliga lövskogen, som nu blivit en värdefull tillflyktsort för djur som bor i lövträd i det uppodlade landskapet. De flesta av de forna ängsväxterna har inte överlevt igenväxningen till lövskog. En blomma som försvunnit är krisslan, vilken fanns här i slutet av 1940-talet. Några arter som trivs på litet mer solljusa platser, men som ännu finns kvar är backlök, gullviva, svinrot och teveronika. Istället har skogsväxter som trivs på skuggiga platser vandrat in. Bland dessa växter kan nämnas ormbär, skogsviol, vitsippa, liljekonvalj, skogsnarv och harsyra. I reservatet finns även ett par gamla kulturväxter, kaprifol och krusbär, som förvildats från odling. Lavarna och mossorna är fåtaliga och svampfloran är dåligt känd. Bland de kända arterna kan nämnas hasselticka, som lever på döda stammar av hassel, bleksopp som är knuten till ek, svavelmusseron som växer med ek och hassel och grå vårtlav, som växer på bark av gamla lövträd.

Tillgänglighet

Berga äng hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • göra åverkan på markytan
  • störa djurlivet
  • plocka blommor, lavar och vedlevande svampar eller på annat sätt genom
  • plockning eller uppgrävning skada växtligheten, utföra ristningar på torrträd eller bark eller skada lågor
  • göra upp eld
  • tälta
  • framföra motordrivet fordon eller cykla
  • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 1997 (domänreservat 1942)
Areal: 3 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Berga äng Pdf, 1.7 MB.