Råhöjden

Trädstammar på mossklädd mark

Råhöjden. Foto: Länsstyrelsen

I naturreservatet skyddas ett litet berg med gammal skog som i de lägre delarna genomkorsas av fuktiga myrmarker. Reservatet är en fristad för en mängd växter, svampar och djur som har svårt att klara sig i dagens modernt brukade skogar.

Många gamla tallar

Skogen växer på en småkuperad och blockig mark som domineras av bergknallen som gett reservatet dess namn. Gran och tall är vanligast men här finns även en del lövträd. Många av träden är gamla, vissa tallar är över 200 år. Dessa känns igen på sin djupt fårade bark, så kallad pansarbark. Ett annat tydligt ålderstecken är den kräsna talltickan, vars fruktkropp bara dyker upp på minst 150-åriga tallar. Strax söder om Råhöjden ligger naturreservatet Västansjö

Gammelskogens variation

Variationsrikedom är något som kännetecknar en gammal skog. Till skillnad från produktionsskogarnas rader av likåldriga träd, hittar du här träd i olika åldrar i såväl täta som glesa bestånd. Många trädgrenar draperas av hänglavar som exempelvis garnlav. Här finns även gott döda träd och träddelar i olika dimensioner till glädje för alla vedlevande svampar, lavar, mossor och insekter. Thomsons trädgnagare och bronshjon är några av de skalbaggar, vars larver kläcks och utvecklas i veden på grova, döda granar. Larverna lockar i sin tur till sig spillkråka och andra hackspettar.

Fuktälskande svampar och lavar

Insprängt i den gröna skogsmattan finns flera mindre myrar, som bidrar till att det råder en hög luft­fuktig­het i skogen. Den fuktiga miljön uppskattas av många olika arter, Från svampar som ullticka till den spensliga lilla orkidén knärot. På gamla aspar hittas sällsynta lavar som stuplav och korallblylav.

Bergslagsbygd

Råhöjden ligger i en trakt som sedan 1600-talet präglats av traktens större gårdar och bruk kring sjön Möckeln. Från de omgivande skogarna hämtades träkol och virke. I reservatets sydöstra hörn finns lämningarna efter en backstuga.

Tillgänglighet

Råhöjden hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter eller lavar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande verksamhet,
  • elda

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock inte fridlysta arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Degerfors, Karlskoga

Bildat år: 2014

Areal: 28,7 ha

Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Råhöjden Pdf, 2.5 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Råhöjden ligger 11 kilometer sydväst om Karlskoga centrum

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss