Stommens ekäng

Stora ekar i bakgrunden, en röd stuga och en skylt "Stommens ekäng" i förgrunden.

Stommens ekäng. Foto: Astrid Andersen.

Naturreservatet Stommens ekäng ligger intill hembygdsgården i Viby. Reservatet är en vacker ekhage som ligger i det så kallade drumlinområdet i sydvästra Närke.

Det ingår som en viktig del av ekhagarna i detta område. Det är viktigt att dessa hagar finns kvar inom rimligt avstånd från varandra så att fåglar och den sällsynta läderbaggen kan använda hela systemet av ekområden för att söka mat och boplatser. Under ekarna växer hassel och hagtorn, och på våren lyser marken av vårblommor.

Stommen

Namnet är från tiden när församlingen ägde mark som prästen fick använda för sin självhushållning. Stommen kan härledas från fornsvenskan med betydelsen ”jordstycket som tillhörde prästen” eller ”prästhemman”. Ängen har tillhört komministerbostället och kan ha använts till att släppa ut hästarna på under besök i Viby kyrka.

Ekarna

Det finns ett 70-tal ekar i området kring hembygdsgården, men alla står inte inom reservatet. Bland dessa är åtta mulmträd, det vill säga ihåliga träd med ett lager av vedrester och vedlevande insekter. I mulmen utvecklas bland annat läderbaggens (Osmoderma eremita) larver. Läderbaggen och spår efter den har setts på ekarna.

Svampar och lavar

Många av dessa är knutna till ekarna. Rosa skärelav och korallticka är två rödlistade arter som har hittats i området. Svavelticka finns på flera av träden. Den orsakar brunröta, som kan bilda hålrum i stammarna. Det är en bra miljö för flera insektsarter. På marken under ekarna växer det vit- och blåsippor, gökärt, smörblommor och ängsvädd.

Fåglar

Det finns många fåglar som rör sig bland ekarna. Kattugglan är en av dem som man ofta kan stöta på. Nötväckan klättrar på trädstammarna och finner sin mat på ekarnas bark.

Tillgänglighet

Stommens ekäng hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd
  • bedriva insamling av mossor, lavar, vedlevande svampar samt insekter eller andra ryggradslösa djur
  • göra upp eld

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Hallsberg
Bildat år: 2002
Areal: 1,4 hektar
Markägare: Svenska kyrkan
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Området, kallat Viby Ekäng, ingår i EU-nätverket Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Stommens ekäng Pdf, 1.4 MB.