Balsta

Skog med granstammar och små granar på moss- och risklädd mark

Balsta. Foto: Michael Andersson

Skogen i naturreservatet Balsta har fått utvecklas fritt under lång tid och i den täta, fuktiga granskogen står mängder av grova aspar. De gamla träden och all multnande ved gör att många olika arter trivs i reservatet. Här finns sällsynta lavar, mossor, svampar och gott om hackspettar.

Artrika aspar

På de gamla asparna finns en alldeles speciell lavflora med ovanliga arter som skinnlav och aspgelélav. De här lavarna är beroende av gamla träd där barken hunnit få en viss struktur, men de gynnas också av den höga och jämna luftfuktigheten i skogen. På riktigt gamla aspar kan man också hitta stor aspticka, en sällsynt svamp som orsakar typiska inbuktningar i trädstammen.

Många bohål

Asparna är också populära bland hackspettar, eftersom det går lätt att hacka ut ett bohål i den mjuka veden. Vissa träd kan vara helt fulla av hål. De gamla hackspettshålen övertas snart av mesar, ugglor och andra arter som inte själva kan göra sig ett bohål, utan är beroende av hackspettarna som byggmästare.

Multnande ved

I reservatet finns gott om död ved, framförallt liggande stammar av gran, granlågor, men även stående torrträd och högstubbar. Veden är full av olika insektslarver – ett fint skafferi för hackspettarna. Men det finns också svampar och mossor som lever på död ved. Vedtrappmossa är ett exempel. Det är en mycket liten, konkurrenssvag mossa som växer på granlågor i ganska sena stadier av förmultning. Därför finner man den främst på riktigt grova lågor – sådana som hinner förmultna innan de blir överväxta av husmossa och andra stora, marklevande arter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på markytan
  • göra upp eld

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 2004

Areal: 37 hektar

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Balsta Pdf, 2.2 MB.

Hitta hit

Från Fellingsbro kyrka, åk norrut. Reservatet ligger cirka 2 km från allmän väg, nås enklast från söder.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss