Djupa dalen

Stora stenar bland granar och björkar

Djupa Dalen. Foto: Thomas Karlsson

I naturreservatet Djupa dalen möter du en markant dalgång med omväxlande gammelskog och ungskog på dalsidorna. I en bäck på dalens botten återfinns den unika Djupadalsöringen och både hackspettar och skogshöns som järpe och tjäder trivs i markerna.

Reservatet bjuder på höga naturvärden som är kopplade till opåverkade vattendrag och den gamla skogen med lång kontinuitet av lövträd. Kombinationen av vatten, mycket död ved samt en hög och jämn luftfuktighet skapar förutsättningar för en rik biologisk mångfald.

Våta förhållanden

I den sydöstra delen hittar du myrar och sumpskogar med träd i 140-årsåldern. Våtmarkerna skapar ett gynnsamt mikroklimat för framför allt ovanliga kryptogamer. Norsk näverlav växer på dalens klippor medan garnlav föredrar gamla träd.

Vattenblänk

Det är mödan värt att ta sig längst ner i dalen. Här och där glimtar det till av små trolska tjärnar och kanske hör du porlandet av Dypottsbäcken. Vattnet i bäcken kommer från en myrgöl med kristallklart källvatten, som har fått det missvisande och föga smickrande namnet Dypotten.

Bergslagsfisk

Bäcken är lek- och uppväxtmiljö för Djupadalsöringen – en ortsegen öringstam som har sin hemvist i de nedströms belägna Djupadalstjärnarna. Öring var förr en typisk fiskart för Bergslagens näringsfattiga skogsvatten, men höll på att försvinna på grund av försurning och det moderna skogsbruket. I dag är öringsbeståndet i Djupadalen såväl rikt som unikt och en genetisk resurs när man vill återinföra fisken i liknande vatten.

Bränder i mängder

Skogen är en del av Finnekroken, ett vidsträckt skogsområde mellan Karlskoga och Grythyttan. Trakten har ofta varit utsatt för bränder; från slutet av 1400-talet till början av 1800-talet brann det inte mindre än 31 gånger i den övre delen av reservatet! Brandspår finns på många håll och syns främst i form av grova kolade tallstubbar.

Tillgänglighet

Djupa dalen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär och matsvamp för husbehov, dock inte fridlysta arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Hällefors och Karlskoga

Bildat år: 2009

Areal: 57,6 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Djupa dalen Pdf, 1.5 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Djupa dalen ligger anslutning till södra delen av naturreservatet Murstensdalen, strax öster om Naturreservatet Blecktjärnsskogen i Hällefors kommun.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss