Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lillsjöbäcken

Litet vattendrag omgivet av lövträd och frodig markväxtlighet

Lillsjöbäcken. Foto: Astrid Andersen

I naturreservatet Lillsjöbäcken finns ett av länets finaste bestånd av flodpärlmussla. Här flyger även de sällsynta nätfjärilarna asknät-, väddnät- och sotnätfjäril. I gamla tider användes bäckens vattenkraft vid Järlehyttan för att tillverka järn. På grund av att den sällsynta flodpärlmusslan och de ovanliga nätfjärilarna lever här ingår reservatet i EU:s nätverk för skyddade områden, Natura 2000.

Långt bäcklopp

Från Lillsjön i norr sänker sig Lillsjöbäcken i form av forsar, fall och kortare sträckor av lugnvatten, mot allt lägre nivåer, för att strax nedströms Hammarby rinna samman med Järleån. I söder gränsar området till naturreservatet Utterbäcken.

Flodpärlmusslor och sällsynta nätfjärilar

I Lillsjöbäcken finns det gott om flodpärlmusslor i olika åldrar, vilket visar att nya musslor produceras. Det tyder på att livsmiljön är bra även för öringen. Flodpärlmusslans larver lever nämligen som parasiter på öringens gälar i cirka nio månader. I reservatet finns även de sällsynta nätfjärilarna asknät-, väddnät-, och sotnätfjärilen. Asknätfjärilen lägger enbart sina ägg på askar eller olvonbuskar. Fjärilen har en livscykel på 2-4 år, i och med att larverna bara äter på ask- eller olvonknopparna just när de slår ut. Därefter vandrar de ner till marken där de vilar tills knopparna slår ut nästkommande år. Väddnätfjärilen lägger sina ägg på ängsväddens blad. På hösten väver larverna en spånad, i vilken de övervintrar, för att sedan kläckas på försommaren. Sotnätfjärilen lever på vänderot. I bäckravinen i söder finns kalkrik morän, vilket gör att arter som trolldruva, vätteros, storrams, akleja och underviol trivs där.

Kulturlämningar längs bäcken

I reservatets södra del finns lämningarna efter Järlehyttan. Här har järn tillverkats från åtminstone 1500-talet och fram till en bit in på 1700-talet. Lämningarna består av en ruin efter hyttan, en dammvall och en slagghög (slagg är en glasartad ”skräpsten” som blir över vid järntillverkning). Slaggrester ligger även i bäckfåran söder om hyttan och på en plats vid Mellanbron norr om hyttan. Kanske har det tillverkats järn även vid Mellanbron under någon period. Söder om Järlehyttan låg ännu vid mitten av 1900-talet ett torp, Finnafallet. Tomten ligger intill reservatet längst i söder. Marken kring Järlehyttan var odlad långt in på 1900-talet och längre tillbaka kantades bäcken kring hyttan av ängar som gav hö till djuren. För att nå skogarna öster om bäcken har flera vägar byggts vid olika tillfällen och enkla broar har byggts över bäcken.

Tillgänglighet

Lillsjöbäcken hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • fånga och samla in fjärilar

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Nora

Bildat år: 2005

Areal: 19,7 hektar

Markägare: Staten samt enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240077 Lillsjöbäcken-Järlehyttebäcken

Beslut och skötselplan naturreservatet Lillsjöbäcken Pdf, 2.4 MB.

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240077 Lillsjöbäcken-Järlehyttebäcken (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Lillsjöbäcken kan nås söderifrån via vägen mellan Järle och Hammarby, öster om Nora. I Hammarby åker man norrut på en liten enskild väg. Sväng vänster vid Järlehyttan och därefter ytterligare en kilometer.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss