Lillsjöbäcken

Litet vattendrag omgivet av lövträd och frodig markväxtlighet

Lillsjöbäcken. Foto: Astrid Andersen

I naturreservatet Lillsjöbäcken finns ett av länets finaste bestånd av flodpärlmussla. Här flyger även de sällsynta nätfjärilarna asknät-, väddnät- och sotnätfjäril. I gamla tider användes bäckens vattenkraft vid Järlehyttan för att tillverka järn. På grund av att den sällsynta flodpärlmusslan och de ovanliga nätfjärilarna lever här ingår reservatet i EU:s nätverk för skyddade områden, Natura 2000.

Långt bäcklopp

Från Lillsjön i norr sänker sig Lillsjöbäcken i form av forsar, fall och kortare sträckor av lugnvatten, mot allt lägre nivåer, för att strax nedströms Hammarby rinna samman med Järleån. I söder gränsar området till naturreservatet Utterbäcken.

Flodpärlmusslor och sällsynta nätfjärilar

I Lillsjöbäcken finns det gott om flodpärlmusslor i olika åldrar, vilket visar att nya musslor produceras. Det tyder på att livsmiljön är bra även för öringen. Flodpärlmusslans larver lever nämligen som parasiter på öringens gälar i cirka nio månader. I reservatet finns även de sällsynta nätfjärilarna asknät-, väddnät-, och sotnätfjärilen. Asknätfjärilen lägger enbart sina ägg på askar eller olvonbuskar. Fjärilen har en livscykel på 2-4 år, i och med att larverna bara äter på ask- eller olvonknopparna just när de slår ut. Därefter vandrar de ner till marken där de vilar tills knopparna slår ut nästkommande år. Väddnätfjärilen lägger sina ägg på ängsväddens blad. På hösten väver larverna en spånad, i vilken de övervintrar, för att sedan kläckas på försommaren. Sotnätfjärilen lever på vänderot. I bäckravinen i söder finns kalkrik morän, vilket gör att arter som trolldruva, vätteros, storrams, akleja och underviol trivs där.

Kulturlämningar längs bäcken

I reservatets södra del finns lämningarna efter Järlehyttan. Här har järn tillverkats från åtminstone 1500-talet och fram till en bit in på 1700-talet. Lämningarna består av en ruin efter hyttan, en damvall och en slagghög (slagg är en glasartad ”skräpsten” som blir över vid järntillverkning). Slaggrester ligger även i bäckfåran söder om hyttan och på en plats vid Mellanbron norr om hyttan. Kanske har det tillverkats järn även vid Mellanbron under någon period. Söder om Järlehyttan låg ännu vid mitten av 1900-talet ett torp, Finnafallet. Tomten ligger intill reservatet längst i söder. Marken kring Järlehyttan var odlad långt in på 1900-talet och längre tillbaka kantades bäcken kring hyttan av ängar som gav hö till djuren. För att nå skogarna öster om bäcken har flera vägar byggts vid olika tillfällen och enkla broar har byggts över bäcken.

Tillgänglighet

Lillsjöbäcken hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

  • fånga och samla in fjärilar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Nora
Bildat år: 2005
Areal: 19,7 hektar
Markägare: Staten samt enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Lillsjöbäcken Pdf, 2.4 MB.