Vargkitteln

Bäck som rinner mellan gamla granar och mossklädd mark

Naturreservatet Vargkitteln. Foto: Elisabeth Karlsson

I naturreservaten Vargkitteln och Trolldalen forsade en mäktig isälv fram när inlandsisen smälte för 10 000 år sedan. Vattnet slipade dalsidans kanter och satte snurr på stora stenar, som borrade sig rakt ner i berget och bildade så kallade jättegrytor. De branta dalsidorna är klädda av gammal skog med många sällsynta mossor, lavar och svampar.

Isälven formade dalen

Naturreservaten Vargkitteln och Trolldalen är delar av samma sprickdal, Östra Trolldalen. Sprickbildningen uppstod redan när Kilsbergen bildades för flera miljoner år sedan. Men det var först vid den senaste istiden, för omkring 10 000 år sedan, som Östra Trolldalen fick sina dramatiska och säregna former. När inlandsisen började smälta bildades en stor sjö i Kilsbergen. Vattnet fortsatte mot havet genom dalen, där de forsande vattenmassorna slipade berg och block på sin väg. En del av de stenar som den mäktiga isälven spolade med sig genom Östra Trolldalen hamnade vid en dåtida havsstrand som idag ligger i naturreservatet Lövbrickan. Det finkorniga materialet, sand och lera, fördes vidare ut i havet och sedimenterade på den havsbotten som senare skulle bli den bördiga Närkeslätten.

Mer information om naturreservatet Lövbrickan

Mer information om naturreservatet Trolldalen

Jättegrytor och dödisgropar

Naturreservatet Vargkitteln har fått sitt namn av en välkänd jättegryta i Östra Trolldalen. Jättegrytorna är de mest säregna spåren efter smältvattnets framfart i Östra Trolldalen. De har bildats av stenar som börjat rotera och virvla runt av vattenmassornas kraft. Resultatet har blivit stora hål rakt ner i berggrunden. Ibland kan man se borrstenen ligga kvar på botten av grytan. En av områdets mest kända och sägenomspunna jättegrytor kallas Trollgrytan och ligger i Trolldalens naturreservat. Andra spår efter inlandsisens är de dödisgropar som ligger i södra delen av reservatet. De har bildats av stora, kvardröjande isblock, som överlagrats av grus och sten. När isblocken till sist smälte undan bildades gropar där isblocken legat.

Näringsrik mark

Större delen av skogen i Vargkittelns naturreservat är tydligt påverkad av skogsbruk men längs de svårtillgängliga dalsidorna i reservatets norra del står orörd granskog med inslag av björk och asp. Bitvis är marken så näringsrik att kräsna ädellövträd som lind och alm kan bilda små bestånd. Blåsippa, trolldruva och vårärt skvallrar också om god tillgång på näring.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
 • göra upp eld annat än på anvisad plats
 • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av mossor,
  lavar och svampar som växer på träd eller ved samt
  insekter eller andra evertebrater

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Bilda år: 2006
Areal: 29 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Vargkitteln Pdf, 2.8 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön