Storsjögångan

Granskog. På gammal asp i förgrunden växer lunglav.

Lunglav i naturreservatet Storsjögångan. Foto: Emil Andersson Pagstedt.

I naturreservatet Storsjögångan kan du bege dig ut i storskogen och titta på ett jättelikt flyttblock som sägs vara ett av Skandinaviens största! Kanske ser du också en bäverhydda eller hör en bivråk, men se till att ta stövlarna på, det finns gott om våta och sumpiga ställen.

Terrängen är ganska blockrik och småkuperad, med svackor där luftfuktigheten är hög. Skogen är drygt hundra år gammal. Granen dominerar men det finns också mycket tall och lövträd. Här och där hopar sig ansamlingar av döda träd i olika stadier av förmultning.  

Bävrar och gammal vattenkraft

I öster rinner en bäck ut i Storsjön. Den omges av sumpskog med gran och klibbal. Längs sluttningarna ner mot bäcken växer det många grova gamla aspar och bävern har varit framme och fällt ännu fler. En del av bäcken är stensatt och det finns en dammanläggning och en grävd kanal. Det sägs vara resterna efter en skvaltkvarn, d v s en liten kvarn där man förr malde säd.  

Ren luft

Många mossor och lavar trivs i den höga luftfuktigheten, det är faktiskt ett av Örebro läns artrikaste områden. Skogen runt det stora flyttblocket är osedvanligt rik på hängande skägg- och tagellav. Lunglav är storvuxen och förekommer endast i gamla skogar. Den är mycket känslig för luftföroreningar och det är en av förklaringarna till att den blivit allt ovanligare.  

Skygg fågel

Bivråken är en långflyttare – den tillbringar vintrarna i Västafrikas regnskogar – men sommartid häckar den regelbundet i skogen vid Storsjögångan. Den fångar inte bin, men ungarna föds nästan uteslutande upp på olika getingarters larver och puppor. Om getingarna något år är fåtaliga får det katastrofala följder för bivråksungarna som svälter ihjäl. Antalet bivråkar minskar i Sverige. En förklaring kan vara att tillgången på insekter är sämre i dagens skogar och jordbruksbygder än förr.

Tillgänglighet

Storsjögångan hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar, förutom Tio sjöars led som passerar genom reservatet.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Lekeberg

Bildat år: 2009

Areal: 86 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Storsjögångan Pdf, 1.5 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Storsjögångan ligger i Lekebergs kommun, strax öster/sydost om naturreservaten Ugglehöjden och Trehörningen. Från Karlskoga, kör österut på E18 och sväng av till höger i höjd med Villingsberg och kör söderut (Orrtjärnsvägen) i 5 km, ta höger (Tjogselvägen) och du är snart framme vid Svinsjöstugan. Härifrån leder stigen Tio sjöars led in i reservatet.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön, rida, cykla, tälta, paddla gul

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss