Vissbodamon

Tallskog med lavar och mossor på marken

Vissbodamon. Foto: Astrid Andersen.

Naturreservatet Vissbodamon utgör en del av det vidsträckta sandfält som avlagrats intill Hallsbergsåsen, den rullstensås som ligger strax öster om reservatet. Då området höjde sig ur havet efter istidens slut bearbetades sanden av vinden och stora dyner bildades.

Sanddyner

I reservatets södra del finns en lång, tolv meter hög sanddyn. Dessutom finns flera lägre dyner formade som kullar. På den torra, sandiga marken växer mest tallskog med lavar. Den lilla späda linnéans krypande stjälkar bildar mattor, och tillsammans med många olika lavar och mossor täcker den markytan på torrare delar av området.

Mosippa

Blåbär, odon och lingonris är det gott om på lite fuktigare platser. Den sällsynta och fridlysta cypresslummern växer på några platser. Här finns också ett litet bestånd av den sällsynta mosippan. Den var vanligare förr i reservatet men har konkurrerats ut av mossa och blåbär. Den kräver blottlagd jord eller brända ytor för att fröna ska gro. Nu pågår försök att ta bort mossa och elda på vissa platser i reservatet, för att blottlägga jord och om möjligt få mosippan att öka i antal.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra upp eld
 • göra åverkan på mark- och ytformer
 • plocka blommor eller genom plockning, frötäkt, eller uppgrävning skada områdets växter
 • framföra motorfordon annat än på anvisad parkeringsplats och angiven tid på dygnet
 • tälta eller ställa upp husvagn över natt
 • rida eller cykla
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat: 1962 (3,5 ha), gränsändring 1978, utvidgat 1984 (9 ha)
Areal: 13 hektar
Markägare: Sveaskog AB och enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Vissbodamon Pdf, 1.4 MB.