Getryggsområdet

Mosstäckta block bland granar

Getryggsområdet. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Getryggsområdets kuperade och blockiga terräng har gjort området svårtillgängligt för människan. Barrskogen är i stort sett orörd de senaste 100 åren. Reservatet är en liten vildmarkskärna med spännande natur.

Kuperat barrskogsområde

Getryggsområdet är ett småbrutet landskap med blockrika moräner och med förekomst av sprickdalar där små tjärnar och myrar intar dalbottnarna. En mindre ås tvärar över området från norr till söder. Skogen är gammal och starkt hänglavsbeklädd. De äldsta barrträden når åldrar upp till 250 år. Lövinslaget i form av björk, asp, sälg och rönn är påfallande, särskilt den rikliga förekomsten av gamla, plattkronade aspar med bohål.

Hålbyggare och hänglavar

Hackspettar av olika slag samt bohålsberoende fågelarter förekommer rikligt i området, av de förra kan nämnas spillkråka, tretåig hackspett och gråspett, och av de senare sparvuggla och pärluggla. En annan hålberoende djurart som setts här är mård. Av floran är det framför allt svampar, lavar och mossor som är av intresse och motiv för reservatsbildningen. Här förekommer bland annat de av skogsbruket hårt trängda hänglavarna garnlav, brokig tagellav och violettgrå tagellav, som växer på gamla träd eller klippväggar.

Spår efter bergsbruk

Bergsslagens skogar bär vittnesbörd om äldre tiders markanvändning, framför allt efter framställning av träkol i milor. Getryggsområdet är inget undantag. Kolbotten kallas lämningen efter en kolmila. Kolbottnen är vanligen en cirkelrund, svag upphöjning av marken, ungefär 5-8 meter i diameter. Jorden i kolbottnen är svart av kol.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående och omkullfallna träd och buskar
 • fånga och insamla ryggradslösa djur på sådant sätt att deras biotoper eller reproduktionsmiljöer skadas eller förstörs
 • ta med okopplad hund eller annat lösgående djur med undantag för jakt med drivande/stötande hund eller för eftersök
 • sätta upp tavla, affisch, plakat, skylt eller göra inskrift eller ristningar på trädstammar, stenblock eller hällar
 • sätta upp orienteringskontroller eller
 • anordna snitslade spår
 • tälta
 • köra motorfordon eller cykla annat än på väg

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg
Bildat år: 2003
Areal: 47 hektar
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Getaryggsområdet Pdf, 1.3 MB.