Olles hage

Olles hage är ett kommunalt naturreservat med massor av fåglar i en härlig urskogsmiljö. Området består av äldre slåtter- och betesmarker som lämnats för igenväxning och fri utveckling under mer än 50 år. Idag är den rika blandskogen på väg att åldras på ett mycket gynnsamt sätt för alla de växt- och djurarter som behöver gamla träd och död ved.

Örebro kommuns information om naturreservatet Olles hage hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Olles hage på Örebro kommun hemsida Länk till annan webbplats.

Olles hage på Naturkartan Länk till annan webbplats. 

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växligheten
 • utföra ristningar på torrträd eller bark eller skada lågor
 • göra upp eld annat än på angiven plats
 • tälta
 • framföra motordrivet fordon annat än för brukandet av angränsande mark
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av insekter eller andra evertebrater samt ringmärkning av fåglar.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 1998
Areal: 9 hektar
Markägare: Örebro kommun
Reservatsbildare: Örebro kommun
Reservatsförvaltare: Örebro kommun
Natura 2000: Området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000