Olles hage

Låg växt med svarta bär

Trolldruva. Foto: Länsstyrelsen

Olles hage är ett kommunalt naturreservat med massor av fåglar i en härlig urskogsmiljö. Området består av äldre slåtter- och betesmarker som lämnats för igenväxning och fri utveckling under mer än 50 år. Idag är den rika blandskogen på väg att åldras på ett mycket gynnsamt sätt för alla de växt- och djurarter som behöver gamla träd och död ved.

Örebro kommuns information om naturreservatet Olles hage hittar du på kommunens webbplats och Naturkartan.

Olles hage på Örebro kommun hemsida Länk till annan webbplats.

Olles hage på Naturkartan Länk till annan webbplats. 

Ta bussen till reservatet

Länstrafikens bussar 726 och 731 stannar vid hållplatserna Askers byväg och Askers kapell, alldeles nära reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växligheten
 • utföra ristningar på torrträd eller bark eller skada lågor
 • göra upp eld annat än på angiven plats
 • tälta
 • framföra motordrivet fordon annat än för brukandet av angränsande mark
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning annat än tillfälligt
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • utan Länsstyrelsens tillstånd bedriva insamling av insekter eller andra evertebrater samt ringmärkning av fåglar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 1998

Areal: 9 hektar

Markägare: Örebro kommun

Reservatsbildare: Örebro kommun

Reservatsförvaltare: Örebro kommun

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240101 Olles Hage

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240101 Olles Hage (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Kontakt

Örebro kommun sköter naturreservatet

E-post till Örebro kommun

Telefon 019-21 10 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss