Rasbackstjärn

Gles barrskogsmiljö

Naturreservatet Rasbackstjärn omfattar ett kuperat skogslandskap nedanför Kindlahöjden och omfattar även södra delen av Rasbackstjärnen. Bergslagsleden passerar igenom området.

Många fuktälskande arter

Platsen ligger nedsänkt och tjärnen förses med tillrinnande vatten från omgivande sluttningar. Skogen i området utgörs av i huvudsak av grandominerad barrblandskog med en förhållandevis hög andel lövträd. Lägg till det en god tillgång på döda träd och en hög luftfuktighet, så har vi en förhållandevis ovanlig livsmiljö som rymmer många ovanliga och kräsna arter. Bland svamparna hittas exempelvis orange taggsvamp, grantaggsvamp, stjärntagging och ullticka. Det två senare växer på döda trädstammar. Där trivs även vedtrappmossan. Men det finns även sällsynta och krävande arter på levande träd, som exempelvis garnlav och lunglav.

Blomsterrika våtmarker

Bland skogens fåglar hittar vi både tjäder och järpe. Kring tjärnen finns våtmarker som genomsilas av vatten, något som är sällsynt i resten av länet men men typiskt för Kindlaområdet. När vattnet ständigt rör sig genom våtmarkerna, för det samtidigt med sig olika näringsämnen. Därför hittar vi här en växtlighet som liknar de vi hittar i kalkrika våtmarker, som kambräken, jungfrulin, mossnycklar, ängsvädd och korallrot.

Instängd öring

Tittar vi under vattenytan i tjärnen och bäcken finner vi även där höga naturvärden. I bäcken finns en så kallad ortsegen öringstam. Den har tidigare funnits i otaliga av traktens bäckar. Med tiden har dess utbredning krympt på grund av försurning men också dämmen och andra vandringshinder som vi människor byggt.

Skogen var glesare förr

Norr om Rasbackstjärnen låg förr ett torpställe, Rasbacken, bebott mellan åren 1722 och 1944. Under denna tid är det troligt att myrarna slåttrades för insamling av vinterfoder åt kreaturen, som sommartid säkert gick på bete i skogen under sommartid. Säkert hämtades också ved och virke till husbehov från den närmaste skogen. Enligt Häradskartan från 1860-talet verkar också skogen ha varit glesare vid denna tid. 

Granne med Kindla

Rasbackstjärnen gränsar till naturreservatet Kindla, ett stort naturskogsområde med höga naturvärdensom länge varit ett viktigt område även för friluftsliv. Bergslagsleden löper genom naturreservatet och vid Rasbacktjärnen finns ett vackert beläget vindskydd med tillhörande eldstad. 

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t.ex. genom att eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • medvetet störa djurlivet,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär-, matsvamp- och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Lindesberg

Beslutsår: 2022

Areal: 25 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Rasbackstjärn Pdf, 648.7 kB.

Skötselplan naturreservatet Rasbackstjärn Pdf, 1012.2 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Rasbackstjärn ligger 13 km syd sydväst om Kopparberg, intill naturreservatet Kindlas nordöstra gräns. Bergslagsledens etapp 3, Stjärnfors-Nyberget, passerar genom reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss