Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Limberget

Vattenfyllt gammalt stenbrott

Gammalt brott. Foto: Astrid Andersen

Naturreservatet Limberget är ett av de ytterst få barrskogsområden i Bergslagen som är nästan helt opåverkade av modernt skogsbruk. Limberget är ett gammelskogsområde mellan reservaten Erikaberget och Håkansbodaberget och gränsar till naturreservatet Björkebergsbacken.

Varierad skog

Området utgörs av en ungefär nord-sydligt gående bergrygg med branta partier mot väster, som i öster gränsar till naturreservatet Björkebergsbacken. I dess mitt finns en långsträckt sänka med gransumpskog och kärr, medan torrare tallskog dominerar i norr och väster. Skogen på Limberget innehåller olika typer av barrskog, med större eller mindre inslag av lövträd. I de blötaste lägena finns sumpartad granskog, medan de torraste markerna innehåller hällmarkstallskog. Däremellan finns andra skogstyper, till exempel frisk till fuktig granskog. Bland lövträden dominerar asp före björk.

Död ved lever

Det mest utmärkande för Limbergets orörda skog är den rika förekomsten av döda och döende träd. De liggande döda träden (lågor) och stående torrträden är mycket viktiga för många av skogens sällsynta och hotade växt- och djurarter. Områdets värdefulla livsmiljöer har uppmärksammats bland annat för sina ovanliga lavar och vedsvampar, till exempel lunglav, kattfotslav och gammelgranslav samt ullticka och kötticka.

Fåglarna trivs

I gammelskogen trivs fåglar som hackspettar och ugglor. Sparvugglan och pärlugglan gynnas av de hålträd som uppstår efter att spillkråka, större hackspett och tretåig hackspett varje år hackar ut sina bohål. Tjäder går också att stöta på. Bland de mer typiska däggdjuren kan nämnas skogsmård, som bland annat bor i ihåliga aspar. Ibland strövar också lodjur över Limberget.

Svårtillgänglig pärla

Limberget är ett långsmalt reservat. Dess västra sida begränsas av ett kraftigt långsmalt ”stup”. Från bergskammen sluttar reservatet sedan österut. Mitt inne i reservatet finns en tall som daterats till 200 år. Den har grott ovanpå en gammal kolbotten, vilket berättar en del om när skogen senast brukades. Limberget är en rofylld plats och en av länets verkliga gammelskogspärlor. Naturreservatet är inte anpassat för besökare. Vägar, skyltar och parkering saknas. Det finns dock gott om gamla stigar som använts av skogsvandrare och jägare i många år.

Tillgänglighet

Limberget hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar förutom en stig mellan vägen och sydvästra delen av reservatet Limberget.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • plocka mossor, lavar och vedlevande svampar
  • köra motorfordon eller cykla
  • göra upp eld
  • tälta
  • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Nora

Bildat år: 1996

Areal: 44 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240038 Limberget

Beslut och skötselplan naturreservatet Limberget Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240038 Limberget (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Limberget ligger 2 km öster om Nyhyttan. Två vägar leder till reservatet söderifrån. Från Järnboås kör 1,5 km norrut och ta av mot Uvbergsdalen. I den skarpa vänsterkurvan följ enkel reservatsskylt. En stig leder upp till reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss