Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jönsaskogen

Granskog på ris- och mossklädd mark

Jönsaskogen. Foto: Rolf Wedding

Naturreservatet Jönsaskogen består av ett vildmarkspräglat gammelskogsområde i kanten av Kilsbergen. Här finns gott om fuktkrävande svampar, lavar och mossor såväl som sällsynta fåglar.

Bergslagsbygd

Namnet på den närliggande byn Hällshyttan vittnar om traktens historia av bergshantering inom den så kallade Lekebergslagen. Områdets stora höjdskillnader och många vattendrag skapade goda förutsättningar för att anlägga både hyttor och hammarsmedjor. I många torp och backstugor runt hyttorna bodde människor som levde på att framställa stora mängder träkol samt frakta kol, järn och malm till och från hyttor och smedjor. I reservatet finns spår efter koltillverkning i form av minst en kolbotten. Strax intill nordöstra reservatsgränsen ligger lämningar efter backstugan Asphöjden, som enligt uppgift var bebodd fram till några år in på 1900-talet. Skogen utnyttjades under bergsbrukstiden intensivt till främst koltillverkning men även skogsbete, men har därefter huvudsakligen lämnats utan skogliga åtgärder och utvecklats till ett naturskogslikt tillstånd.

Varierad gammelskog

Jönsaskogen utgör en del av ett större sammanhängande naturskogsartat skogsområde med stor rikedom av bland annat fuktkrävande kryptogamer, det vill säga svampar, mossor, lavar, ormbunkar med flera som förökar sig med sporer istället för frön. Områdets örtrika granskogstyper är särdeles värdefull, inte minst för att den är ovanligt i länets övriga skyddade naturområden. Reservatet består av ett långsmalt gammelskogsskifte som rymmer flera skogstyper. De höglänta delarna, inte långt från tjärnen Tväggelåten, är domineras av gles tallskog. Medan högstammig skuggfuktig granskog sluter sig på sluttningarna mot sydöst. Flera åsar sträcker sig genom området i nordsydlig riktning. Mellan dessa finns sumpskogsstråk. Vid de bördigaste sluttningarna i den nedre bäckdalen är granskogen rejält utvuxen. De högsta granarna når här över 30 meter. Lövträd förekommer sparsamt i området, varav asp är vanligast och det finns flera riktigt grova aspar i området. Vid Asphöjden finns ett par grövre lönnar och i fuktigare partier växer björk och klibbal. Även trädens ålder varierar stort i reservatet. De äldsta träden befinner sig någonstans i 180-årsåldern och det finns gott om död ved. Exempel på sällsynta arter som är funna inom området är knärot, spillkråka, tretåig hackspett och svampen stjärntagging.

Tillgänglighet

Jönsaskogen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilvägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Lekeberg

Beslutsår: 2018

Areal: 15,4 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240121 Jönsaskogen

Beslut naturreservatet Jönsaskogen (pdf) Pdf, 662.2 kB.

Skötselplan naturreservatet Jönsaskogen (pdf) Pdf, 957.4 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240121 Jönsaskogen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Jönsaskogen ligger strax norr om Hällshyttan, cirka 2,5 km norr om Lekhyttan.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss