Valsjötjärnen

Utsikt över Valsjötjärnen med omgivande skogar

Valsjötjärnen. Foto: Emil Andersson Pagstedt.

Skogsmarkerna i naturreservatet Valsjötjärnen ger dig vildmarkskänsla. Här kan du spana efter skogsfåglar, kanske få syn på en bäverhydda eller bara njuta av stillheten och den rena luften.

Den lilla Valsjötjärnen ligger centralt i reservatet, medan Rösjötjärnen ligger i den norra delen. Skog och myr avlöser varandra i det småkuperade landskapet och i norr avgränsas reservatet av Rösjö kanal. En stig löper genom hela området från norr till söder.  

Gammal skog

Största delen av skogen har aldrig varit påverkad av modernt skogsbruk och där växer både gran, tall, björk och asp. Åldern på träden varierar mycket, från 80 till 160 år, men det finns grova gamla tallar som är uppemot 250 år. Död ved ligger här och var, till nytta och nöje för vedlevande insekter och svampar.  

Liv bland träden

Det finns många fåglar i den åldrade skogen. Hackspettar och andra hålbyggare trivs med de grova träden, där de hackar ut stora bohål. Den tretåiga hackspetten väljer att varje år göra ett nytt häckningshål. Äggen läggs på försommaren och båda föräldrarna hjälps åt med att mata ungarna med skalbaggslarver och spindlar. Den lilla hönsfågeln järpe uppehåller sig gärna på snåriga marker i fuktig granskog. Vid fara trycker den, men flyger upp med bullriga vingslag när man är ett tiotal meter ifrån.  

Tidsmätare

Områdets rena och fuktiga luft märks genom den rika förekomsten av olika hänglavar som draperar de gamla träden. Lavarna växer mycket långsamt, därav regeln att ju längre hänglavar, desto äldre träd. Det syns att skogen hängt med länge!

Tillgänglighet

Reservatet hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 2009
Areal: 94,6 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Valsjötjärnen Pdf, 1.8 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön, rida, tälta, paddla gul