Gäddtjärn

Lav på trädstam med stora, gröna, läderartade blad

Lunglav. Foto: Emil Pagstedt Andersson

I naturreservatet Gäddtjärn har skogen i det bergiga landskapet utvecklats fritt under lång tid. Här finns blockiga branter med fina lodväggar, svackor med sumpskog men också äldre lövträd. Den gamla barrskogen erbjuder gott om bra livsmiljöer för känsliga och hotade djur och växter.

Klädda granar

Naturreservatet ligger i kuperad terräng vid Hoas berg och Gäddtjärn. Skogen här avverkades under slutet av 1800-talet. Därefter höggs enstaka träd medan många träd lämnades kvar, en metod som brukar kallas för plockhuggning eller blädning. På så vis finns här granar och tallar som är äldre än 200 år. Den sydvästra delen av reservatet har tidigare brukats som trädbevuxen ängsmark, där man skördat hö till kreaturen. På sina håll är träden rikligt draperade med långa hänglavar. De långsamväxande lavarna trivs i gamla skogar.

Aspens vänner

I den östra branten av reservatet finns många grova aspar. Aspen ger livsrum för allehanda insekter, svampar, mossor och lavar. Många av dessa arter är kräsna och trivs bara i äldre aspmiljöer. I takt med att de riktigt grova asparna blivit allt färre har många av dessa arter fått det svårt att överleva. På flera av asparna i reservatet hittar du lunglav, en av våra största och mest imponerande bladlavar. Den sällsynta laven kan hittas i äldre skogar med asp och sälg. Ännu en art som är beroende av asp är den sällsynta stor aspticka. Asptickans mycel (nätverk av trådar som likt rötter växer in i trädet) ger trädet kärnröta så att stammen med tiden blir ihålig.

Skogens fåglar

Skogens många ihåliga träd är idealiska boträd för hackspettar och andra hålbyggande djur. Kanske ser du spår efter den sällsynta tretåiga hackspetten i form av ringade tall- eller granstammar. I sin jakt på trädens sav hackar den nämligen små hål som löper som ringar runt stammen, ofta i täta rader under varandra.

Tillgänglighet

Gäddtjärn hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär och matsvamp för husbehov, men inte fridlysta arter

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 2009
Areal: 34 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Gäddtjärn Pdf, 1.5 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön, paddling gul