Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Dragtjärn

Gammal skog på höjd med utsikt över skogs- och sjölandskap

Dragtjärnsområdet från Stora Kroktjärnsberget mot Stora Kroktjärn. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Dragtjärn är ett gammelskogsområde alldeles intill Malingsbo-Kloten. Den naturskogsartade barrskogen rymmer många sjöar och myrar i varierande storlek. Brandstubbar och kolbottnar vittnar om såväl skogsbränder som bergsbrukets behov av träkol i äldre tid.

Naturreservatet Dragtjärn består av två områden som ligger norr respektive söder om Stora Kroktjärnen. Området gränsar till flera andra skyddade områden, nämligen:

naturvårdsområdet Malingsbo-Kloten

naturreservatet Södra Sandsjöåsen

naturreservatet Getryggsområdet

naturreservatet Jämmerdalen

naturreservatet Lilla Kroksjöberget

En variationsrik skog med många sjöar

Skogen i reservatet består till stora delar av en naturskogsartad barrblandskog. Fläckvis finns inslag av lövträd, huvudsakligen björk och asp. Vissa bestånd har lövbrännekaraktär. Här och var finns spår av forna skogsbränder i form av gamla brandstubbar. I delar av området finns det gott om död ved, framför allt i områden som domineras av gran och med sumpskog. Här utgörs den döda veden av granlågor i varierande nedbrytningsstadier och dimensioner. Typiska arter i reservatet är ullticka och tallticka, garnlav, mörk husmossa och knärot. Terrängen i reservatet är starkt kuperad och blockrik med inslag av myrar, sumpskogar, småtjärnar och sjöar. Ja hela 13 sjöar av varierande storlek ryms i området, varav den största är Stora Kroktjärnen. I vattendraget Sandån, som utgör gräns mellan Dragtjärn och Malingsbo-Kloten-området, finns ett ursprungligt och stationärt öringbestånd.

Koltillverkning i svårbrukad skog

Trots att området ligger mitt i Bergslagen har skogen i reservatet påverkats relativt lite av det moderna skogsbruket. Avverkning har i huvudsak skett i de mer lättillgängliga delarna av reservatet och har före 1950-talet i huvudsak bestått av vedtäkt och enstaka dimensionsavverkningar av tall. Detta har medfört att intensiteten i markanvändningen är varierande i omfattning. I huvudsak torde kolvedhuggning vara den största historiska påverkan i området. Detta syns framförallt idag på de talrika kolbottnarna som finns spridda i området.

Bland fåglar, varg och lo

Bland fåglarna hittar vi både tjäder och orre, liksom flertalet hackspettar. Tjäderlek förekommer på flera ställen i reservatet. Större hackspett, spillkråka och tretåig hackspett häckar i landskapet. Smålom häckar ställvis i någon av tjärnarna. Men här finns även sparvuggla, pärluggla och slaguggla och ute på myrarna häckar skogssnäppa såväl som grönbena. Bland skogens alla innevånare finns även varg och lo.

Tillgänglighet

Dragtjärn hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block.
 • framföra motordrivet fordon annat än på bilvägar.
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar.
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar.
 • cykla förutom på befintliga bilvägar.
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt och fiske.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta
  eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Ljusnarsberg

Beslutat år: 2018, utvidgat 2022

Areal: 374 ha

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Dragtjärn 2018 Pdf, 3.4 MB.

Beslut utvidgning naturreservatet Dragtjärn 2022 Pdf, 1.1 MB.

Skötselplan naturreservatet Dragtjärn Pdf, 2.1 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Dragtjärn ligger cirka 7 km nordost om Kopparberg. Reservatet gränsar till Malingsbo Kloten-området och omsluter delvis naturreservatet Getryggsområdet som ligger strax norr om väg 233 mellan Kopparberg och Kloten.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss