Sörsjön

Sjö skymtar bakom avlövade träd och buskar

Sörsjön. Foto: Mattias Sterner

Naturreservatet Sörsjön ligger i Askersunds kommun cirka 4 kilometer norr om Mariedamm. Reservatet består av den näringsrika sjön Sörsjön med intilliggande våtmark och omgivande blandskog.

Format av is och smältvatten

Sörsjön ligger i en dödisgrop i den mäktiga Hallsbergsåsen. Både åsen och dödisgropen bildades i samband med vår senaste istid. Dödisgropen är lämningarna efter ett större isblock som bäddats in i grus och sand innan det smälte och lämnade en grop efter sig. Hallsbergsåsen bildades liksom andra grusåsar av det lösa grusmaterial som isens smältvatten förde med sig. Sjön omges av flera åsryggar och här finns fler källro som rinner upp både i och runt sjön.

Variationsrikedom och okänd kalkförekomst

Sjön omges av en stor variation av olika naturtyper, från sumplövskogar, gungflyn och vassbälden till torrare blandskogar. Här och var hittar man kalkgynnade växter, som blodnäva, korallrot, kärrbräken och gullpudra. Vilket är lite märkligt eftersom någon kalksten hittills aldrig hittats i området. Bergrunden verkar främst bestå av sur metavulkanit, men den kalkpräglade floran tyder på att det finns en okänd förekomst av urkalk i närheten av Sörsjön.

Rikkärr med käppkrokmossa

De för området kanske mest intressanta arterna växer i och omkring Sörsjökärret, nämligen käppkrokmossa och vippstar, båda typiska rikkärrsarter. Det vill säga växter som till skillnad från många andra arter tål de näringsfattiga men samtidigt mineralrika förhållanden som råder i ett rikkärr.

Tillgänglighet

Sörsjön hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten, 
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar, 
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar, förbudet gäller inte bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov, 
  • cykla eller rida, 
  • göra upp eld, 
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt och fiske, 
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår, 
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning lägerverksamhet eller liknande.

Serviceinformation

  • Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Askersund 
Bildat år:
2014
Areal: 0,5 hektar
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet SörsjönPDF