Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sörsjön

Sjö skymtar bakom avlövade träd och buskar

Sörsjön. Foto: Mattias Sterner

I naturreservatet skyddas Sörsjön och Sörsjökärret med omgivande
skogar för framtiden. Trots sin ringa storlek rymmer reservatet en
spännande mångfald av arter, såsom vippstarr och käppkrokmossa.

Dödisgrop

Sörsjön är en dödisgrop i den mäktiga Hallsbergsåsen. Under slutet av istiden låg ett stort isblock i gropen. När isen försvann fylldes gropen så småningom med vatten.

Vippstarr och käppkrokmossa

Ur åsryggarna som omger sjön sipprar små källor fram. Det rena kalkrika vattnet avspeglas i reservatets rika växtliv. I ett litet kärr söder om sjön växer sällsynt vippstarr. Kärret är en av endast två växtplatser i länet för detta storväxta, tuvade halvgräs. Här växer också den fridlysta käppkrokmossan. Mossans skottspetsar är böjda som kroken på en käpp - där har du förklaringen till mossans namn. Andra mindre vanliga växter i reservatet är kärrbräken, korallrot, bäckbräsma och gullpudra.

Vattenväxter

I och vid vattnet finns en mångfald av växter. Gäddnate och näckrosor växer med långa stjälkar ända upp till vattenytan där de visar upp sina stora blad. Andmatens miniatyrblad flyter fritt omkring. Från botten slingrar långa skott av kransslinga och trubbnate och längs stränderna växer vass, svalting och missne. Vattenbläddran är en spännande växt som saknar rötter. Den har istället små fångstblåsor som det fastnar småkryp i. De instängda småkrypen löses upp till en näringssoppa, som bläddran kan förse sig av.

Tillgänglighet

Sörsjön hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten, 
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar, 
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar, förbudet gäller inte bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov, 
  • cykla eller rida, 
  • göra upp eld, 
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt och fiske, 
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår, 
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning lägerverksamhet eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Askersund 

Bildat år: 2014

Areal: 0,5 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240087 Sörsjön

Beslut och skötselplan naturreservatet Sörsjön Pdf, 5 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240087 Sörsjön (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Naturreservatet Sörsjön ligger ca 5 km norr om Mariedamm i Askersunds kommun. Från väg 604 sväng in på väg 598 i höjd med Dunsjö och kör ca 100 m innan du svänger höger. Efter ytterligare ca 150 meter tag höger och sedan är du strax framme.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss