Sörsjön

Sjö skymtar bakom avlövade träd och buskar

Sörsjön. Foto: Mattias Sterner

I naturreservatet skyddas Sörsjön och Sörsjökärret med omgivande
skogar för framtiden. Trots sin ringa storlek rymmer reservatet en
spännande mångfald av arter, såsom vippstarr och käppkrokmossa.

Dödisgrop

Sörsjön är en dödisgrop i den mäktiga Hallsbergsåsen. Under slutet av istiden låg ett stort isblock i gropen. När isen försvann fylldes gropen så småningom med vatten.

Vippstarr och käppkrokmossa

Ur åsryggarna som omger sjön sipprar små källor fram. Det rena kalkrika vattnet avspeglas i reservatets rika växtliv. I ett litet kärr söder om sjön växer den sällsynta vippstarren. Kärret är en av endast två växtplatser i länet för detta storväxta, tuvade halvgräs. Här växer också den fridlysta käppkrokmossan. Mossans skottspetsar är böjda som kroken på en käpp - där har du förklaringen till mossans namn. Andra mindre vanliga växter i reservatet är kärrbräken, korallrot, bäckbräsma och gullpudra.

Vattenväxter

I och vid vattnet finns en mångfald av växter. Gäddnate och näckrosor växer med långa stjälkar ända upp till vattenytan där de visar upp sina stora blad. Andmatens miniatyrblad flyter fritt omkring. Från botten slingrar långa skott av kranslinga och trubbnate och längs stränderna växer vass, svalting och missne. Vattenbläddran är en spännande växt som saknar rötter. Den har istället små fångstblåsor som det fastnar småkryp i. De instängda småkrypen löses upp till en näringssoppa, som bläddran kan förse sig av.

Tillgänglighet

Sörsjön hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten, 
  • framföra motordrivet fordon,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar, 
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar, förbudet gäller inte bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov, 
  • cykla eller rida, 
  • göra upp eld, 
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt och fiske, 
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår, 
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning lägerverksamhet eller liknande.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Askersund 
Bildat år:
2014
Areal: 0,5 hektar
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Sörsjön Pdf, 5 MB.