Prinskullen

Trädridå från höjd där man anar en slottsbyggnad i bakgrunden långt bort

Utsikt mot Stjärnsunds slott. Foto: Sandra Thunander

Från naturreservatet Prinskullen har du en fin utsikt över Stjärnsunds slott och Hammars kyrka. Här satt enligt traditionen prins Gustav, diktarprinsen, och fick inspiration till sina dikter och sin musik. Kullen har fått sitt namn från detta.

Grusås med dödisgrop

Naturreservatet Prinskullen bildades i slutet av 1970-talet för att bevara en del av Askersundsåsen från att bli exploaterad som grustäkt. I reservatets södra del ligger en cirka 15 meter hög åsrygg. Norr om denna utbreder sig flackare sandavlagringar. I en så kallad åsgrav eller dödisgrop har en tjärn, Rudatjärnen, bildats. Gropen bildades när ett isblock från inlandsisen begravdes i åsgruset och sedan smälte.

Tranbär i mossen

Rudatjärnen ligger omgiven av tallskog som närmare tjärnen övergår i en tallmosse, där det förutom vitmossa även växer hjortron, tuvull, skvattram, tranbär med mera. I mossen hittar man även den köttätande växten storsileshår. I tjärnen finns rikligt med vit näckros.

Grov barrskog och betad hagmark

På Prinskullen växer grov blandad barrskog och på de mer låglänta delarna lövskog med björk, ask, al och ek. Norra delen är en betesmark med ek och hassel. Äldre ekar finns kvar från tiden då skogen brukades som löväng. På våren är marken här helt täckt av vitsippor. Blåsippor finns under hasselsnåren. Mossfloran är rik i den fuktiga miljön, bland annat växer krushättemossa på hassel och palmmossa på marken.

Bästa picknickplatsen?

Picknickbord finns högst upp på kullen, med utsikt mot Stjärnsund, samt längst ut på udden i betesmarken. Från Askersund löper en vacker cykelväg ett långt stycke av vägen.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • Förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildning
 • Plocka blommor, gräva upp växter eller på annat sätt skada vegetationen
 • Medvetet störa djurlivet tex genom närgången fotografering av fågelbo
 • Medföra ej kopplad hund
  Avsiktligt störa betesdjuren
 • Göra upp eld, tälta eller ställa upp husvagn
 • Framföra cykel eller motordrivet fordon eller parkera på annat än särskilt anvisad plats
 • Anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • På ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass

Kontakt

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat år: 1979
Areal: 40 hektar
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Delar av området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet PrinskullenPDF

Skötselplan naturreservatet PrinskullenPDF