Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Skåle

Öppen betesmark med betande kor och en röd stuga skymtande i bakgrunden

Den öppna betesmarken vid foten av Skåle klint. Foto: Daniel Gustafson

Naturreservatet Skåle präglas främst av sina dramatiska landskapsformer. Här kan man se tydliga spår efter inlandsisen och det forna havet i form av klapperstensfält. Från bergshöjden Skåleklint har du en imponerande utsikt över sjön Tisaren och de omgivande skogsbygderna. I de fuktiga sänkorna finns ett rikt och omväxlande växtliv. Ett stort antal gruvhål i området berättar om områdets långa historia av bergshantering.

Ta med egen ved!

Under år 2023 har vi inte möjlighet att förse eldplatsen med ved. Tänker du grilla eller koka kaffe över öppen eld? Glöm inte att ta med egen ved eller kol.

Ett märkligt landskap

Sjön Tisarens södra strand består av en hög bergsbrant, en så kallad förkastningsbrant. I Skåle möter denna bergsbrant flera sprickbildningar med olika riktningar. I själva mötesplatsen har det bildats en sänka, som omgärdas av flera bergshöjder. Högst är Skåleklint med sina 195 meter över havet. Mitt emot, strax utanför reservatets västra gräns, ligger Jättaberget. På dess topp ligger resterna efter en stor fornborg. I dess mitt finns en timrad jaktstuga från 1931, uppförd av dåvarande godsägare vid Skyllbergs bruk.

Spår efter ishavet

När inlandsisen drog sig tillbaka för 10 000 år sedan bildades ett stort hav av isens smältvatten, Yoldiahavet. Strandkanten nådde långt upp på nuvarande Skåleklint. Denna gräns kallas högsta kustlinjen och ligger idag ca 140 meter över havsytan. Vågorna bearbetade det lösa materialet och svallade ur grus och sand. Detta finkorniga material hittar vi idag i förkastningens nedre del och vid stranden av Tisaren. Kvar blev de större stenarna som slipades runda mot varandra, precis som på dagens havsstränder. Fortfarande i dag kan man se dessa strandkanter i form av trädlösa fält av stenar, så kallade klapperstensfält. Tydligaste exemplen finns på Skåleklints nordsluttning.

Skåle gård - bondens landskap

I sänkan nedanför klinten finns finkornigare jordarter som lämpade sig för en tidig uppodling. Skåle gård nämns i skrifterna redan år 1556 under namnet "Skårda", viket syftar på den skarpa branten. Landskapets form satte givna villkor för jordbruket. Åkrarna blev små och flikiga. Ett småskaligt jordbruk drevs på gården ända fram till slutet av 1960-talet. Till Skåle gård hör ett rödfärgat boningshus med 30-tals karaktär, ett timrat uthus och en större ladugård. Flera husgrunder finns nära gården som påminner om jordbrukarnas behov av många byggnader som fyllde olika funktioner. En stor del av det gamla odlingslandskapet hålls öppna även idag. Här trivs idag många typiska ängsväxter som kattfot, slåttergubbe, brudbröd, jungfrulin och ormrot. Längs vägen ner mot sjön visar några fruktträd och körsbärssnår platsen för det rivna torpet Skålestugan.

Skålegruvorna

I Skåle har man brutit järnmalm ända sedan medeltiden. Här fanns en tid även en hytta där malmen smältes, men den lades troligen ner redan under 1500-talet. Under 1600-talet hörde gruvorna till Skogaholms bruk och malmen kördes till brukets masugn i Östra Å. Gruvdriften pågick fram till en bit in på 1800-talet. Stigen upp till Skåleklint passerar ett flertal gruvhål, rasbranter och varphögar (skrotsten från brytningen). De så kallade Skålegruvorna består av ett 30-tal gruvhål samlade inom ett mindre område vid Skåleklint

Mossor och salamandrar

Naturreservatet Skåle rymmer ett varierande växt- och djurliv. På solbelysta rasmassor och klipphyllor finns växter som normalt inte trivs så här långt norrut, till exempel blodnäva, vippärt, backvial och lövbinda. I de fuktiga sprickdalarna trivs många olika mossor, exempelvis grön sköldmossa och mörk husmossa. I Skåledammen och en del gruvhål trivs den sällsynta större vattensalamandern. De är lättast att se under vår och försommar, då de vuxna salamandrarna leker och lägger sina ägg i vattnet. Ljumma försommarkvällar kan man också höra nattskärran över klintens tallhedar, vars läte liknar en surrande symaskin.

Restaurering av betesmarker

Hösten 2021 avverkades och röjdes några områden i reservatet för att återskapa mer av det tidigare brukade odlingslandskapet. Vi har tagit bort granplanteringar på några gamla åkrar och gallrat i tallskogen norr och öster om tältängen samt i björkskogen nedanför klinten vid Skåle gård. Längre fram kommer dessa avverkade och gallrade ytor att stängslas in och bli en del av den redan befintliga betesmarken, där korna kommer ta över skötseln. Betet och en ökad solinstrålning kommer skapa gynnsamma förhållanden för en rad växter och svampar som tidigare trivdes här. Vi planerar även att bränna några ytor norr och öster om tältängen innan stängsel sätts upp, för att bli av med ris efter avverkningen samt förnya markens bärris. Bränningen sker tidigast sommaren 2023. Restaureringen har genomförts i samarbete med markägaren Sveaskog. Vi hoppas att ni har överseende med att det kan se lite stökigt ut under en tid framöver.

Tillgänglighet

I naturreservatet finns flera markerade stigar. Med utgångspunkt från Sandvikens skola kan du bland annat vandra genom skogen, passera Skåle klint och så småningom komma ner till Skåle gård. Stigen passerar flera gruvhål, varav de större är inhägnade. Parkering finns både i reservatets norra del samt vid Skålestugan i reservatets västra del, där det även finns möjlighet att tälta. Flera rastplatser och eldplatser finns i området.

Ta med egen ved!

Under år 2023 har vi inte möjlighet att förse eldplatserna med ved. Tänker du grilla eller koka kaffe över öppen eld? Glöm inte att ta med egen ved eller kol.

Teckentolkad information

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • skada mark eller växtlighet
 • plocka blommor eller genom plockning eller uppgrävning skada örter eller lavar
 • köra motordrivet fordon annat än på stora genomfartsvägen och in till de båda parkeringsplatserna
 • parkera bil, uppställa husvagn (inkl husbil) eller släpvagn samt tälta annat än på anvisade platser och där under högst två nätter i rad
 • elda annat än på anvisade platser
 • rida
 • sätta upp affisch, skylt eller liknande
 • störa andra besökare med radio, bandspelare eller dylikt

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTältplats Tältplats

Fakta

Kommun: Hallsberg

Bildat år: 1979

Areal: 103 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240111 Skåle

Beslut bildande naturreservatet Skåle Pdf, 524.8 kB.

Skötselplan naturreservatet Skåle Pdf, 2.8 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240111 Skåle (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Hallsberg kör österut på vägen mot Pålsboda. Sväng söderut vid Ålsta och kör mot Skogaholm följ vägskyltningen till reservatet. Från Svennevad, sväng mot ”Skogaholm 8”. Följ därefter vägskyltningen mot reservatet.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda, tälta grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss