Skåle

Öppen betesmark med betande kor och en röd stuga skymtande i bakgrunden

Den öppna betesmarken vid foten av Skåle klint. Foto: Daniel Gustafson

Naturreservatet Skåle klint är en del av den förkastningsbrant som format sjön Tisarens södra strand. Här går urberget i dagen och bildar ett mäktigt område där djupa och fuktiga sprickdalar skär igenom området från flera håll. Från Skåle klint har man en fin utsikt. Den når 195 meter över havet och hela 95 meter över Tisarens vattenyta.

Skåle är ett av Närkes klassiska naturreservat och utflyktsmål. Mitt i reservatet ligger Skåle gård, en naturskön plats vid foten av klinten. Berggrunden i området består av röd gnejs, en av de vanligaste urbergarterna. Insprängt i gnejsen finns järnmalm, vilket förklarar de många gruvhålen i området. Järnmalmen forslades vintertid till hyttan i Å i Skogaholm. Skåle är väl ordnat för besökare. I området finns flera strövstigar; den längsta är omkring en halvmil. Här finns även flera parkeringar, toaletter, eldplatser och badplats.

Variationsrik natur

De delvis sydvända branterna med sin varierande näringsrika berggrund och de fuktiga dalbottnarna ger förutsättningar för ett rikt växtliv. I barrskogen finns inslag av björk, asp, hassel, olvon, skogstry och tibast. Bland örterna finns många arter med huvudutbredning längre söderut i landet. På rasmassor och klipphyllor växer sydliga arter som blodnäva, blåmunkar, vippärt, backvial och lövbinda. I fuktiga dalbottnar trivs sårläka, gullpudra, tätört och dvärghäxört. I hagarna runt Skåle gård växer slåttergubbe och smörbollar. I Skålesänkan är björkhagen vid foten av Skåleklint av särskilt intresse. Där växer till exempel slåttergubbe, med sina stora gula blommor.

Trumgräshoppa och nattskärra

Många mossarter med nordlig och västlig utbredning trivs i de fuktiga sprickdalarna. I Skåle har även den sällsynta trumgräshoppan funnits, men det är osäkert om den lever kvar idag. Den är en av våra största gräshoppor. Hanarna flyger iväg med ett trummande läte och har röda vingar. Den trivs i solvärmen mot branten, i kanten av betesmarken. Håll utkik efter trumgräshoppan och meddela Länsstyrelsen om du ser den! Ljumma försommarkvällar hörs också nattskärrans symaskinssurrande på två hastigheter över klintens tallhedar.

Skåle gård

Skåle gård var ett levande jordbruk in på 1960-talet. Vissa delar planterades snabbt med skog, men sedan reservatet kom till har den kvarvarande åkermarken förvandlats till betesmarker. På senare år har gran avverkats på de granplanterade åkrarna ned mot sjön. Dessa har istället gjorts om till betesmarker och gården har återfått litet mer av sina öppna kulturmarker. Gården är privat mark och ägs av Sveaskog AB.

Spår efter gammalt hav

När inlandsisen för omkring 10 000 år sedan smälte undan från trakten låg landytan nedpressad under ytan av Yoldiahavet, ett förstadium till Östersjön. Sedan dess har landytan höjt sig cirka 140 meter. Så högt över havet och 40 meter över Tisaren ligger i dag de högsta strandbildningar som skapades av Yoldiahavets vågor. Tydligast är dessa bildningar på Skåleklints nordsluttning, där de framträder som breda, trädlösa vallar av sten, så kallade klapperstensfält. Allt finkornigare material sköljdes nämligen ut i havet och ligger nu som grus längre ner i sluttningen eller sand vid stranden av Tisaren och Åfjärden. Mäktigast är sandavlagringarna vid Sandviken. På Jättaberget, väster om reservatet, finns en av Närkes märkligaste fornborgar, uppförd under yngre järnåldern (400–1050 e. Kr.).

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • skada mark eller växtlighet, till exempel genom grävning eller blomplockning
 • köra bil, motorcykel eller moped annat än på stora genomfartsvägen och in till de båda parkeringsplatserna
 • parkera, campa och elda annat än på anvisade platser
 • rida
 • störa andra besökare med radio, bandspelare eller dylikt

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Stig Stig
 • Torrdass Torrdass
 • Tältplats Tältplats

Kontakt

Fakta

Kommun: Hallsberg
Bildat år: 1979
Areal: 103 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad naturl Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet SkålePDF

Skötselplan naturreservatet SkålePDF

Teckentolkad information

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, elda, tälta grön