Brunstorpskärret

Grönskande våtmark med öppet vatten i bakgrunden

Brunstorpskärret. Foto: Michael Andersson

Naturreservatet Brunstorpskärret är en klassisk botanisk lokal som består av två så kallade extremrikkärr. Det innebär att kärren ligger på mycket kalkrik mark. Sådana kärr är ovanliga i vårt län. I området finns en delvis spångad led.

Ovanligt kalkrik mark

Inlandsisen transporterade kalkhaltigt moränmaterial (osorterad blandning av sten och grus i olika storlekar) söderut från det stora urkalkstensområdet vid Kvinnerstatorp och Dylta. Den kalkhaltiga moränen är förutsättningen för uppkomsten av rikkärrskaraktären i Brunstorpskärret. Norra delen av kärret är ett klibbalkärr med stora starrtuvor omgärdade av vatten. Den södra delen består av mosse- och kärrpartier. I omgivningarna finns beteshagar och barrblandskog. I naturreservatet finns flera växt- och djurarter som är beroende av kalkrik mark.

Kärren gav förr hö och bete

Kärren har förr nyttjats till slåtter och både kärr och omgivande mark har betats långt in på 1900-talet. Nu ska Brunstorpskärrets östra delar få utvecklas fritt som alkärr och fuktig barrskog och de västra delarna ska successivt återskapas till öppna betesmarker. Ju äldre lövskogen i kärren blir, desto mer värdefull blir den för insekter och hackspettar.

Många kalkgynnade växter

I området växer bland annat trolldruva, rankstarr och gullpudra. Här finns även orkidéer, tibast och ormtunga. Bland mossor som är typiska för rikkärr kan bland annat piprensarmossa, korvskorpionmossa och gyllenmossa nämnas. I kärrpartierna finns flera starrarter. Mest framträdande är de jättestora tuvorna med den ovanliga tagelstarren. I det östra kärret, längs spången, växer ymnigt av den storväxta levermossan vattenlungmossa. I Brunstorpskärret finns flera ovanliga små snäckor som är beroende av kalkrik mark, bland annat tandsnäcka och kalkkärrsgrynsnäcka.

Området öppnas upp igen

Sedan slåtter och bete hade upphört lämnades Brunstorpskärret och betesmarkerna runt kärret att växa igen. Igenväxningen pågick under nästan 50 års tid. Sedan slutet av 1990-talet har Kvinnerstaskolans elever och lärare arbetat med att restaurera området, under Länsstyrelsens ledning. Restaureringen pågår ännu och många av träden i det västra kärret kommer etappvis att huggas bort. Det görs för att öka ljusinsläppet och gynna de växter och snäckor som behöver mer ljus än dagens miljö bjuder på.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • göra åverkan på markytan
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar och vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
 • utföra ristningar på torrträd eller bark eller att skada lågor
 • göra upp eld
 • tälta
 • framföra motordrivet fordon, cykla eller rida
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 1998
Areal: 10 hektar
Markägare: Örebro kommun
Förvaltare: Kvinnerstaskolan
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet Bruntorpskärret Pdf, 1.9 MB.