Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brunstorpskärret

Grönskande våtmark med öppet vatten i bakgrunden

Brunstorpskärret. Foto: Michael Andersson

Naturreservatet Brunstorpskärret är en klassisk botanisk lokal som består av två så kallade extremrikkärr. Det innebär att kärren ligger på mycket kalkrik mark. Sådana kärr är ovanliga i vårt län. I området finns en delvis spångad led.

Ovanligt kalkrik mark

Inlandsisen transporterade kalkhaltigt moränmaterial (osorterad blandning av sten och grus i olika storlekar) söderut från det stora urkalkstensområdet vid Kvinnerstatorp och Dylta. Den kalkhaltiga moränen är förutsättningen för uppkomsten av rikkärrskaraktären i Brunstorpskärret. Norra delen av kärret är ett klibbalkärr med stora starrtuvor omgärdade av vatten. Den södra delen består av mosse- och kärrpartier. I omgivningarna finns beteshagar och barrblandskog. I naturreservatet finns flera växt- och djurarter som är beroende av kalkrik mark.

Kärren gav förr hö och bete

Kärren har förr nyttjats till slåtter och både kärr och omgivande mark har betats långt in på 1900-talet. Nu ska Brunstorpskärrets östra delar få utvecklas fritt som alkärr och fuktig barrskog och de västra delarna ska successivt återskapas till öppna betesmarker. Ju äldre lövskogen i kärren blir, desto mer värdefull blir den för insekter och hackspettar.

Många kalkgynnade växter

I området växer bland annat trolldruva, rankstarr och gullpudra. Här finns även orkidéer, tibast och ormtunga. Bland mossor som är typiska för rikkärr kan bland annat piprensarmossa, korvskorpionmossa och gyllenmossa nämnas. I kärrpartierna finns flera starrarter. Mest framträdande är de jättestora tuvorna med den ovanliga tagelstarren. I det östra kärret, längs spången, växer ymnigt av den storväxta levermossan vattenlungmossa. I Brunstorpskärret finns flera ovanliga små snäckor som är beroende av kalkrik mark, bland annat tandsnäcka och kalkkärrsgrynsnäcka.

Området öppnas upp igen

Sedan slåtter och bete hade upphört lämnades Brunstorpskärret och betesmarkerna runt kärret att växa igen. Igenväxningen pågick under nästan 50 års tid. Sedan slutet av 1990-talet har Kvinnerstaskolans elever och lärare arbetat med att restaurera området, under Länsstyrelsens ledning. Restaureringen pågår ännu och många av träden i det västra kärret kommer etappvis att huggas bort. Det görs för att öka ljusinsläppet och gynna de växter och snäckor som behöver mer ljus än dagens miljö bjuder på.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • störa djurlivet
 • plocka blommor, lavar och vedlevande svampar eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
 • utföra ristningar på torrträd eller bark eller att skada lågor
 • göra upp eld
 • tälta
 • framföra motordrivet fordon, cykla eller rida
 • anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 1998

Areal: 10 hektar

Markägare: Örebro kommun

Förvaltare: Kvinnerstaskolan

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240029 Brunstorpskärret

Beslut bildande naturreservatet Brunstorpskärret Pdf, 1.9 MB.

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240029 Brunstorpskärret (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Örebro, följ riksväg 60 norrut och ta av mot Kvinnerstaskolan. Passera skolan och ta till höger vid skylt mot Brunstorp strax efter den. Åk 350 meter och du är framme vid reservatets parkering med skylt.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss