Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Lokadalen

Blått vattendrag sett från ovan som sträcker sig fram i en grön matta av skog

Lokadalen. Foto: Bergslagsbild AB

Naturreservatet Lokadalen bjuder på dramatisk natur och kulturhistoriska spår. Hänglavsklädda granar, rasbranter, och gammal orörd skog. Uppför den branta dalsidan söker sig en äldre körväg från den gamla hyttplatsen mellan sjöarna.

Djup sprickdal

Lokadalen är den längsta och djupaste av flera sprickdalar som skär genom gränstrakterna mellan Värmland och Västmanland. Genom reservatet är dalgången skarpt utmejslad, med en brant östsida och smala sjöar på rad i dalens botten. Mest spektakulär är den trånga dalbottnen mellan Södra Loken och Norra Tröshyttetjärnen.

Orörda skogar

Skogen i reservatet har stått orörd under de senaste 100 åren. Den har därför utvecklats mot ett naturligt tillstånd med träd i alla åldrar, luckor, knotiga lövträd, senvuxna granar och ett stort inslag av gamla träd och multnande ved. Den äldsta granen är omkring 330 år och står i en av de branta slänterna. Men även österut mot Flymossen finns gott om träd i åldrarna 120-200 år. Trots tidigare avverkning, har det aldrig varit helt kalhugget. Den orörda storskogens arter har därför kunnat leva kvar här.

Sällsynta arter

Många av träden är rikligt prydda av olika hänglavar, med inslag av sällsynta arter som violettgrå tagellav och garnlav.Lavarna gillar den höga och jämna luftfuktigheten. All multnande ved gynnar också vedlevande svampar. På granved växer bland annat de sällsynta arterna gränsticka och stjärntagging och kandelabersvamp går det att hitta på grova lågor av asp. Tillgången på död ved, där olika insektslarver frodas, gynnar även spillkråka och den sällsynta tretåiga hackspetten.

Gammal hyttplats

Tröshyttan anlades på 1670-talet och var i drift fram till 1769. Det var en liten tackjärnshytta, som drevs gemensamt av några gårdar i trakten. Fortfarande kan man se spår av verksamheten i form av slagghögar och äldre körvägar längs dalbotten och upp i den branta slänten. Hyttplatsen omges av en frodig ängsgranskog med blåsippa, trolldruva och ormbär.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
 • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten bilväg,
 • fälla, bortföra, eller på annat sätt skada döda eller levande stående eller
  omkullfallna träd,
 • elda med annat än medhavd eller av förvaltaren tillhandhållen ved,
 • cykla annat än på ”gamla landsvägen”,
 • medvetet störa djurlivet annat än vad som sker i samband med jakt och fiske,
 • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller därmed jämförlig anordning eller snitsla spår,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd

Fakta

Kommun: Hällefors, Karlskoga

Bildat år: 2007, utvidgat 2015 och 2019

Areal: 521 hektar

Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Lokadalen 2007 Pdf, 802.4 kB.

Beslut och skötselplan naturreservatet Lokaladen, utvidgning 2015 Pdf, 4.5 MB.

Beslut utvidgning naturreservatet Lokadalen 2019 Pdf, 1.8 MB.

Hitta hit

Lokadalen är ett långsmalt reservat som sträcker sig från strax söder om Loka och söderut ned mot Silverhyttan. Strax väster om reservatet passerar väg 205. Parkering och information finns söder om Paddtjärnen.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss