Holmstorp

Tät lövskog.

Foto: Herbert Kaufmann

Naturreservatet Holmstorp utgörs av en äldre lövskog strax intill samhället Vintrosa. Den gamla lövskogen befinner sig i en stor förändring, då en stor del av områdets almar och askar nyligen dött. Mängden död ved är ett eldorado för många vedlevande arter. Den kalkrika marken bidrar till en artrik växtlighet och här finns även många svampar som gynnas av kalk.

Lövskog på kalkrik mark

Lövskogen i reservatet domi­neras av trädslagen ask och alm. I äldre tid har området troligen haft en mera halvöppen karaktär på grund av betande boskap från närliggande gårdar. På 1940-talets karta består reservatsområdet däremot av en tät bandskog. Att marken är rik på kalk märks inte minst av att det här finns många kalkgynnade växter som exempelvis blåsippa och vätteros. Även bland svamparna hittar vi många arter som är knutna till ädellövskog på kalkrik mark, bland de sällsyntare exemplen kan violettfotad puderskivling och lundnopping nämnas. Om dessa arter gillar kalk eller bara är tål det bättre än andra arter vet vi faktiskt inte.

Hackspettar och salamandrar

De gamla lövträden hyser en alldeles egen artrik flora i form av olika lavar, mossor och vedsvampar. Här finns exempelvis den sällsynta vedlevande svampen gult porskinn, som bara finns på några få platser i Sverige. I veden på döda träd lever många insektslarver, vilka i sin tur är många hackspettars favoritföda. Den större vatten­salamandern finns troligen naturreservatet under delar av året, då passande lekvatten finns i nära anslutning.

Många döda träd

En stor del av områdets stora almar och askar har dött under 2010-talet, sedan de drabbats av de exotiska och invasiva trädsjukdomarna almsjuka och ask­skottsjuka. Stående och liggande döda träd före­kommer idag i stor mängd i reservatet, vilket på kort sikt gynnar organismer som lever på och av död ved, men missgynnar arter som samlever med levande almar och askar. I dagsläget är det osäkert om ask och alm kommer fortsätta dominera traktens lövskogar eller om en annan typ av lövskog kommer utvecklas här i framtiden.

I nära anslutning till Holmstorp ligger det kommunala naturreservatet Vinteråsen

Tillgänglighet

Holmstorp hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka rista eller på annat sätt skada jordytan eller fast föremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på anslutningsväg från Lugnet österut till landsvägen, cykla eller rida annat än på anslutningsväg från Lugnet österut till landsvägen,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor och lavar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

  • plocka bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 2017

Areal: 12,6 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservat Holmstorp Pdf, 4.3 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Holmstorp ligger strax nordost om Vintrosa i Örebro kommun. Från Örebro, kör Grävevägen mot Garphyttan, sväng in mot Latorp. Reservatet ligger på västra sidan om vägen strax före Vintrosa. Det går även att åka buss till reservatet, utmed Garphyttevägen mellan Vintrosa och Latorp finns flera hållplatser.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss