Baggetorp

Sluttande glänta omgiven av barrskog i snöskrud

Baggetorp i snöskrud. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Baggetorp består av två mindre barrskogsområden i Kilsbergens sydligaste del. Delar av skogen är över 100 år gammal. Här trivs skogsfåglar såsom tretåig hackspett, mindre hackspett, sparvuggla, hornuggla och kattuggla. En markerad stig leder runt i det större området. Reservatets två delar ligger norr och söder om Dormens hembygdsgård.

Gammelskog

Få tecken finns på att skogsbruk bedrivits i området. Den sista skogsbrukaren bedrev ett varsamt och naturvänligt skogsbruk och tog mest virke till husbehov. Därför har skogen behållit utseendet av en naturlig skog, med gamla, döda och döende träd. I en mer hårt brukad skog huggs träden bort innan de blivit så gamla att de kan självdö. Döda träd har blivit en sällsynthet i den brukade skogen. Som en följd av det är många djur och svampar som lever av och på döda träd utrotningshotade. Genom att vissa skogsområden lämnas obrukade kan sådana djur och svampar överleva i vårt län. Det norra området, med strövstigen, utgörs i öster av hällmarker med tallskog. Terrängen sänker sig successivt mot väster, där granskog dominerar i fuktigare partier.

Föreningars initiativ

Baggetorps naturreservat bildades 1996 genom initiativ taget av Dormens hembygdsförening och Västernärkes naturskyddsförening. De två skogsskiftena överfördes från Allmänna arvsfonden till Naturvårdsverkets ägo och skyddades som naturreservat genom beslut av Länsstyrelsen.

Hembygdsgård

Området runt Baggetorp, utanför naturreservatet, är intressant på annat sätt än för de höga naturvärdena. Hembygdsgården, en gammal bergsmansgård, är här en typisk närkestuga, det vill säga en enkelstuga i två våningar. Gården hade andelar i Mullhyttans hytta. Byggnaderna är troligen från 1700-talet men byggdes om i mitten av 1800-talet. Till gården hör också en smedja, stall och timrad länga innehållande loge, spannmålsmagasin och fähus. Runt gården finns åkrar och hagmarker, stigar och gamla körvägar. Här finns också ett över trehundra år gammalt äppelträd.

Naturstig

Dormens hembygdsförening har gjort i ordning en naturstig som bland annat leder till Hemsjön, en naturskön plats varifrån man har fin utsikt. Där finns också en grillplats. De olika stigarna är 1,1–3,1 kilometer långa.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar,
  • plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla,
  • göra upp eld,
  • tälta,
  • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Lekeberg
Bildat år: 1996
Areal: 12 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Baggetorp Pdf, 1.6 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön