Höga flöden i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Laggarfall

Skog med mossklädd mark och flera döda, stående träd bland granarna

Laggarfall. Foto: Karin Sund

I naturreservatet Laggarfall skyddas en värdefull granskog för framtiden. Här finns gott om lövträd, hålträd med tickor och multnande trädstammar – precis som det ska i en riktig gammelskog. Skogen är en hem för en mångfald av sällsynta växter och djur.

Ovanlig granskog

Skogen växer på bördig och fuktig mark. Högproduktiva granskogar är vanligtvis rationellt brukade, men denna skog har klarat sig från storskalig avverkning. I generationer har området varit skogsklätt utan avbrott. En mängd störningskänsliga djur- och växtarter har därför funnit en fristad här.

Rika svampmarker

I reservatet har en mängd spännande svampar hittats. Många av dem går bara att finna i gamla kalkbarrskogar. Som de hårda och sega taggsvamparna svart taggsvamp och dropptaggsvamp. Eller de sällsynta kamjordstjärna och fyrflikig jordstjärna. Jordstjärnor är säregna röksvampar som till en början ligger dolda vid jordytan. Under hösten skjuter de upp ur marken och spricker upp till flikiga stjärnor. En liten skaftad rökboll blottas och i den finns miljontals sporer som sprids med vinden.

Död ved – en källa till liv

I skogen finns gott om vanliga tickor (vedsvampar), som skapar röta i gamla och skadade träd. Tack vare tickorna skapas mängder av död, murken ved som blir till hem och mat för en rad sällsynta arter. Ullticka och kandelabersvamp är exempel på svampar som är beroende av multnande ved för sin överlevnad. Det gäller även den lilla mossan vedtrappmossa. I veden finns gott om skalbaggar och andra småkryp. Insekterna lockar till sig hackspettar och andra insektsätande fåglar. I reservatet lever t.ex. den mindre vanliga tretåiga hackspetten.

Tillgänglighet

Laggarfall hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller på annat sätt skada berg, jord eller sten, eller att omlagra eller bortföra sten,
 • framföra motordrivet fordon,
 • elda,
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada, plocka eller samla in växter, vedlevande svampar och alger,
 • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • medföra hund som inte är kopplad,
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, snitsla spår eller att göra inskrift,
 • rida eller cykla,
 • på ett störande sätt använda inspelat ljud, eller använda sådant för att locka fåglar eller andra djur,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserade tävlingar eller övningar, lägerverksamhet eller likande.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor får plockas för eget behov, dock inte fridlysta arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Askersund

Bildat år: 2014

Areal: 25,8 ha

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Laggarfall Pdf, 4.4 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Laggarfall ligger i Askersunds kommun, 2,5 km öster om Närkesberg och 7 km väster om Haddebo.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss