Ventärnen

Ventärnen med skog i bakgrunden och gungfly i förgrunden

Ventärnen. Foto: Emil Andersson Pagstedt.

I naturreservatet Ventärnen gäller regeln stövlarna på, för i de våta markerna runt tjärnen kan du näppeligen ta dig runt torrskodd. Orörda sumpskogar är ovanliga i de södra länsdelarna och platsen har mycket höga naturvärden.

En visar på många

Luftfuktigheten är hög i hela reservatet och det ger ett gynnsamt klimat för mossor, lavar och svampar. Kattfotslav är en art som ger information om att området har förutsättningar att hysa även andra ömtåliga och krävande arter. Kattfotslav behöver både ett fuktigt lokalklimat och en lång tids oavbruten förekomst av äldre träd.  

Kretsloppet

Bäverns aktiviteter ger utrymme och upphov till nytt liv. På de döda stubbarna och stammarna trivs olika svampar och de översvämmade och uppdämda markerna gynnar vattenlevande djur. Småkrypen drar i sin tur till sig arter som söker föda i vattnet – den enes död, den andres bröd.  

Undanträngd fågel

I reservatet har den tretåiga hackspetten observerats. Det är nära dess sydgräns – den rödlistade fågeln finns idag framförallt i norra Sverige. Tretåig hackspett är en fågel som lever i miljöer med stor mängd döda och döende träd, därför har arten svårt att klara sig i vår tids ”välstädade” skogsmarker. Särskilt vintertid behöver den utnyttja vidsträckta områden av orörd skog för att söka föda.

Tillgänglighet

Ventänen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat år: 2009
Areal: 27 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Ventärnen Pdf, 1.5 MB.