Hjärtasjöns skärgård

Strandvy med små tallar på lavklädd häll med öppet vatten i bakgrunden

Hjärtaön, Hjärtasjöns skärgård. Foto: Mattias Sterner

Naturreservatet Hjärtasjöns skärgård består av en stor del av alla de små holmar och öar som finns i sjön Hjärtasjön. På holmarna häckar fiskgjuse och andra störningskänsliga fåglar. På Hjärtaön väntar en gammal blandskog med kärrmarker, åldriga granar och grov asp.

Storlom och fiskgjuse

Hjärtasjöns skärgård består av Hjärtaön och ett antal mindre små holmar. Holmarna är populära häckningsplatser för olika sjöfåglar som fisktärna, storlom och småskrake. Även fiskgjusen uppskattar den ostörda miljön och minst ett par häckar i den lilla skärgården. Fiskgjusen placerar gärna sitt risbo i någon av de grova tallarna, som i flera fall är över 300 år gamla. Andra rovfåglar som siktas regelbundet över sjön är lärkfalk och havsörn.

Gammelskogen på Hjärtaön

Hjärtaön går att nå till fots via ett grunt och smalt sund. Ute på ön står en äldre blandskog med 200-åriga tallar och granar. Inslaget av asp, björk och andra lövträd är stort och det finns gott om död ved. På multnande aspstammar kan man hitta flera ovanliga svampar, däribland veckticka och den vackra kandelabersvampen. Kärren på Hjärtaön brukades förr som slåttermarker där man skördade hö. Ön har sannolikt även betats, men under de senaste hundra åren har graden av mänsklig påverkan varit mycket blygsam.

Tjäder och tretåig hackspett

I reservatet ingår också skogar vid Hjärtasjöns östra strand. Här finns inslag av både sumpskog och hällmarker men stora delar består av en orörd granskog som troligen är självföryngrad efter en avverkning i början av 1800-talet. På flera träd kan man hitta de typiska, ringformiga hackmärkena efter den tretåiga hackspetten – en av våra mest sällsynta hackspettar som kräver gammal skog med gott om äldre, döende och döda träd. Även tjäder förekommer.

Vindskyddet nedbrunnet

Vindskyddet vid Hjärtasjöns strand brann ned under hösten 2018. Det är i nuläget oklart om och i så fall när vindskyddet kan komma att ersättas.

Föreskrifter

I naturnaturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt
  skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
 • framföra motordrivet fordon,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda
  stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter
  såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar, förbudet gäller inte
  bär-, matsvamp- och blomplockning för eget behov
 • cykla eller rida,
 • elda annat än på anvisad plats eller på isbelagd sjö och då
  enbart med medhavd eller av förvaltaren tillhandahållen ved,
 • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt och fiske,
 • under perioden 15 april till 15 augusti gå iland på ön Fiskgjusaholmen
  eller framföra båt inom 100 meter från öns
  strandlinje,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning lägerverksamhet eller liknande

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat år: 2015
Areal: 185,5 hektar
Markägare: Naturvårdsverket och Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Hjärtasjöns skärgård Pdf, 958.4 kB.