Sundsjömarken

Sjövik mellan trädklädda höjdryggar

Foto: Sture Marklund

Naturreservatet Sundsjömarken är en orörd mosaik av myrar, gammelskogar och stilla skogssjöar. I stora delar får du ta dig fram i obanad terräng, men gör ett försök – här kan du uppleva en riktig vildmark där tjädern spelar och lommen ropar.

Gammelskog

De flesta skogarna i området är över 120 år gamla, men många av träden är betydligt äldre än så. Här och var står tallar som spirade redan i början av 1700-talet. De äldsta granarna har runt 200 år på nacken. I reservatet finns också många gamla grova aspar. Delar av skogarna är präglade av bränder. Skogsbrand är ett naturligt inslag som gynnar många arter.

Rikt fågelliv

Myrarna kan ge ett ödsligt intryck under delar av året, men om våren ljuder naturens egen vildmarkskör över nejden. Luften fylls av ljudliga trumpetstötar från tranor
och sångsvanar och storspovens vemodiga drillar. Från Sundsjön hörs storlommens ödsliga skrik. I några av de mindre tjärnarna häckar smålom. Bland skogens fåglar
finns duvhök, pärluggla och tretåig hackspett. Spelplatser för både tjäder och orre finns också i reservatet.

Lavar och svampar

En särskild stark känsla av vildmark infinner sig i de delar av reservatet, där hänglavar draperar trädens grenar. Tagellavar och skägglavar dominerar, men den sällsynta garnlaven finns också. Ovanliga lavar har också hittats på de gamla asparnas fårade bark. Gamla och döda träd är livsviktiga för många av gammelskogens invånare. På kullfallna, multnande träd växer t.ex. vedsvampar som ullticka, gränsticka, stjärntagging och laxticka.

Spåren från förr

Vi befinner oss i Bergslagen, en trakt som präglats av gruvdrift och järnbruk under lång tid. I reservatets omgivningar finns gott om övergivna gruvhål. Vid Sundsjöbäcken syns ruinerna efter en gammal hytta och i skogen väster om sjön finns spår efter flera små torpställen.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
  • göra upp eld annat än på anvisad plats och då endast
    med medhavd eller tillhandhållen ved,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Hällefors
Bildat år: 2014
Areal: 580 hektar
Markägare: Staten genom Naturvårdsverket samt privat
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Sundsjömarken Pdf, 94.1 kB.