Sundsjömarken

Gles tallskog i sluttning mot myr

Foto: Kjell Store

Naturreservatet Sundsjömarken är en orörd mosaik av myrar, gammelskogar och stilla skogssjöar. I stora delar får du ta dig fram i obanad terräng, men gör ett försök – här kan du uppleva en riktig vildmark där tjädern spelar och lommen ropar.

Gammelskog

De flesta skogarna i området är över 120 år gamla, men många av träden är betydligt äldre än så. Här och var står tallar som spirade redan i början av 1700-talet. De äldsta granarna har runt 200 år på nacken. I reservatet finns också många gamla grova aspar. Delar av skogarna är präglade av bränder. Skogsbrand är ett naturligt inslag som gynnar många arter.

Rikt fågelliv

Myrarna kan ge ett ödsligt intryck under delar av året, men om våren ljuder naturens egen vildmarkskör över nejden. Luften fylls av ljudliga trumpetstötar från tranor
och sångsvanar och storspovens vemodiga drillar. Från Sundsjön hörs storlommens ödsliga skrik. I några av de mindre tjärnarna häckar smålom. Bland skogens fåglar
finns duvhök, pärluggla och tretåig hackspett. Spelplatser för både tjäder och orre finns också i reservatet.

Lavar och svampar

En särskild stark känsla av vildmark infinner sig i de delar av reservatet, där hänglavar draperar trädens grenar. Tagellavar och skägglavar dominerar, men den sällsynta garnlaven finns också. Ovanliga lavar har också hittats på de gamla asparnas fårade bark. Gamla och döda träd är livsviktiga för många av gammelskogens invånare. På kullfallna, multnande träd växer t.ex. vedsvampar som ullticka, gränsticka, stjärntagging och laxticka.

Spåren från förr

Vi befinner oss i Bergslagen, en trakt som präglats av gruvdrift och järnbruk under lång tid. I reservatets omgivningar finns gott om övergivna gruvhål. Vid Sundsjöbäcken syns ruinerna efter en gammal hytta och i skogen väster om sjön finns spår efter flera små torpställen.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar,
  • göra upp eld annat än på anvisad plats och då endast
    med medhavd eller tillhandhållen ved,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Hällefors

Bildat år: 2014

Areal: 580 hektar

Markägare: Naturvårdsverket samt enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Sundsjömarken Pdf, 648.3 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Sundsjömarken ligger i Hällefors kommun, ca 17 km sydost om Grythyttan. Från Grythyttan följ väg 244 i ca1 mil och tag sedan vänster vid avtagsvägen före (norr om) Kärvingeborn. Kör sedan 15 km västerut och tag sedan vänster strax före Kottbo. Kör ca 16 km norrut och strax efter Ängfallet hittar du parkering och informationsskylt.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss