Sörön

blå blommor med vissna löv i bakgrunden

Vårens första blåsippor i Sörön. Foto: Karin Sund

Naturreservatet Sörön var innan den stora sjösänkningen en ö bland grunda vatten och sanka ängar. Här möts du av lövskog och halvöppna beteshagar som om våren täcks av blommande blåsippor, vitsippor och liljekonvaljer.

Ön som försvann

Sörön är en långsmal moränrygg, en så kallad drumlin, som sticker upp ur de omgivande lägre lermarkerna. I slutet av 1800-talet sänktes vattennivån i Hjälmaren. De sanka ängar och grunda vatten som tidigare omgav Sörön, torrlades då och omvandlades istället till bördig åkermark. Innan dess hade dessa våta marker brukats som slåtterängar, där traktens byar och gårdar skördat hö till vinterfoder åt djuren. Även de högre delarna av Sörön brukades som slåtteräng och lövträden som stod glest i ängen beskars på löv till foder. Under en kort tid från sjösänkningen fram till 1932 fanns ett torp med åkrar mitt på Sörön. Några fruktträd, husgrunder, före detta åkermarker, röjningsrösen och stenmurar vittnar idag äldre tiders markanvändning.

Gamla träd myllrar av liv

Det som idag är typiskt för Sörön är gamla träd och en rik ängsflora. De äldre träden består främst av ek och lind som ofta växer tillsammans med hassel. Många av de gamla träden är både grova och ihåliga, särskilt ekarna i betesmarken. De äldre träden bär spår efter äldre tiders lövtäkt, Hamling och på dess grova bark trivs många lavar. Här har man hittat sällsynta lavar som brun nållav, gul porlav och rosa skärelav. Där det finns gott om gamla träd brukar det även finnas gott om insekter. Vid en inventering år 2005 hittades inte mindre än 157 olika arter av skalbaggar i Sörön

Ett blommande paradis

På marken i dagens betesmarker i hittar du en rik växtlighet, med gräs som rödven och luddhavre bland örter som svartkämpar och gulmåra. Även i områdets tätare lövskog möter du en rik växtlighet, som blåsippa, vårärt, hässlebrodd, storrams och rödblära. Här trivs även många svampar, som exempelvis hasselticka och rutskinn. Om våren tacks marken av ett böljande matta av vitsippor.

Salamanderdamm

I den sydvästra delen av reservatet finns en liten damm där man hittat större vattensalamandrar. Under sommaren söker salamandrarna sig till ett fiskfritt småvatten för att para sig och lägga ägg. Larverna lever sin första tid i vatten innan de får ben och kan ta sig upp på land, där de sedan övervintrar. Rikt och väldokumenterat fågelliv Den omväxlande naturen, mängden gamla träd samt närhet till ett öppet jordbrukslandskap, gör Sörön till en populär plats för många fåglar. Här trivs och häckar arter som skogsduva, kattuggla, svartvit flugsnappare och många olika sångare

Tillgänglighet

Det är relativt lätt att gå på stigarna i naturreservatet även om de inte är grusade eller hårdgjorda. För att komma in i reservatet behöver du passera en grind med liten tröskel. Flera tillgängliga rastbord finns i reservatet. Vid parkeringen finns ett rymligt och tillgängligt dass.

Ta bussen till reservatet

Länstrafikens buss 824 går från Örebro till Norrbyås, nordväst om reservatet. Från Norrbyås är det 2-3 km vandring genom Kvismaredalen till Sörön.

Teckentolkad information

Vårens utflykter

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • förstöra eller skada fasta naturföremål eller ytbildningar
 • plocka blommor, gräva upp växter, bryta kvistar eller på annat sätt skada vegetationen
 • medvetet störa djurlivet, till exempel genom närgången fotografering av fågelbo
 • ta med okopplad hund
 • avsiktligt störa betesdjuren
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • göra upp öppen eld, köra motorfordon eller cykla
 • parkera annat än på särskilt anvisad plats
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
 • på ett störande sätt använda radio, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt
 • anordna snitslade spår, tipspromenader, terränglöpningar eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig
 • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet
 • Ikon förTorrdass Torrdass

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 1979

Areal: 23 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk för skyddad natur, SE0240082 Sörön

Beslut och skötselplan naturreservatet Sörön Pdf, 1.2 MB.

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240082 Sörön (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Följ vägskyltning mot naturreservatet Kvismaren från riksväg 52 eller väg 207 mellan Örebro och Odensbacken. Från Norrbyås kyrka åker du mot Bärsta/Stora Mellösa. I Bärsta finns skylt mot Sörön söderut.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss