Aktuella vädervarningar i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ängsmossetjärnarna

Tjärn omgiven av gungfly och tallskog.

Ängsmossetjärnarna. Foto: Thomas Karlsson

I naturreservatet Ängmossetjärnarna möter du en varierad natur och får också möjlighet att se hur naturen återhämtar sig efter en skogsbrand.Bege dig ut på vildmarkstur i det vidsträckta reservatet.

Varierad skog

Ängsmossetjärnarna är ett höglänt område med äldre barrskog, längsträckta myrar och flera tjärnar. På sina håll är det mycket kuperat och här ligger stenblock huller om buller.  Skogen är typisk för höjdlägena i trakten och skiftar mellan gles tallskog och tätare granskog. Träden är mellan 100 och 180 år gamla men det finns äldre tallar som närmar sig 350 år. I branterna vid Lönnhålsberget i norr växer både lönn och skogslind. Linden har hjärtformade blad och blommar sist på säsongen av alla träd, först i juli-augusti.  

Pyrande milor

Alldeles norr om reservatet finns en kolbotten och en kolarkoja. Kolbottnen är runt 15 meter i diameter och vallarna är drygt halvmetern höga. Kolarkojan ligger strax intill och resterna efter spisröset syns tydligt. Kolet behövdes inom järnproduktionen vid t ex Karlsdals bruk.  

Skogen brinner!

Längst söderut i reservatet har det också brunnit, men betydligt senare. Den torra sommaren 1994 eldhärjades ett område på närmare 100 ha under nästan en vecka. Mest var det ungskog som blev lågornas rov, men också äldre skog. På brandfältet blommade svedjenävan i rikliga mängder åren efter branden. Svedjenävans frön kan ligga i jorden åtminstone hundra år och bida sin tid tills marken åter brinner. Den behöver åtminstone 40-50 graders värme för att gro och växer som rikligast där det brunnit som hårdast.  

Sällsynt spett

Stormfällningar och barkborreangrepp har gjort att det finns stora mängder död ved, inte minst i granskogen. Det innebär gott om föda för den tretåiga hackspetten som, särskilt vintertid, livnär sig mest på barkborrar. Den tretåiga hackspetten behöver stora revir med marker som vid Ängstjärnarna – varierad naturskog i olika åldrar, brandfält och sumpskog.

Tillgänglighet

Ängsmossetjärnarna hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintliga vägar,
  • cykla eller rida annat än på befintliga vägar,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar.
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla

Fakta

Kommun: Karlskoga

Bildat år: 2009

Areal: 282,3 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservat Ängsmossetjärnarna Pdf, 1.7 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Ängsmossetjärnarna ligger i Karlskoga kommun, ca 5 km nordväst om Karlsdal. Från Karlskoga, kör norrut på väg 243 i ca 13 km och sväng sedan av åt vänster och kör vidare norrut mot Karlsdal som du passerar. Efter drygt 7 km, vid Tvärådammen, svänger du vänster och kör mot sydväst i 3 km till avtagsväg åt vänster (mot sydost). Efter du kört över vattendraget väster om Fisklösen ligger naturreservatet på vägens högra (södra) sida.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss