Stora Andsjöberget

Närbild på fågel som sitter på trädstam

Den sällsynta tretåiga hackspetten håller till i reservatet. Foto: Fredrik Wilde

Naturreservatet Stora Andsjöberget består av en artrik, småkuperad gammelskog nära samhället Lindesberg. Flera stigar sträcker sig igenom reservatet.

Varierad gammelskog

Området kring Stora Andsjöberget är småkuperat och domineras av en gammal barrskog utan spår efter storskaligt skogsbruk. Här möter du en stor variation av olika strukturer, som bäckar, våtmarker, block, träd i olika åldrar såväl som död ved. Bäcken som rinner genom reservatets västra del har grävt sig ner i den finkorniga jorden och bildat en tydlig ravin. Skogen i den västra delen innehåller förutom bäcken även flera blöta partier, som förser platsen med en jämn och hög luftfuktighet. I den östra halvan av reservatet varvas lövrika sumpskogspartier med granskogar på frisk mark till rena tallbestånd på hällmark och sand.

Många fuktälskande arter

Huvuddelen av skogen är gammal och rymmer en stor variation av livsmiljöer för många arter som har det svårt att klara sig i dagens storskaligt brukade skogar. Inte minst kombinationen med ett fuktigt mikroklimat och död ved gillas av många sällsynta och hotade arter, som sidenmossa, långfliksmossa, kandelabersvamp och ullticka. Fukten lockar även flera orkidéer, som exempelvis spindelblomster, fläcknycklar och den lilla knäroten. Även bland lavarna hittar vi flera spännande arter i reservatet, som bårdlav, gammelgranlav och garnlav. Den senare ser ut som små tomteskägg som hänger från trädens grenar.

Död ved lever

Död ved låter kanske inte så spännande men är faktiskt allt annat än dött. För många är de olika mossor, svampar och inte minst insekter som lever av just död ved. Inne i veden lägger många skalbaggar sina ägg, som där utvecklas till larver och äter av den döda veden. Larverna i sin tur är populär föda för många hackspettar och andra fåglar. Har du tur kan du få en skymt av den sällsynta tretåiga hackspetten med sin gula hjässa. Här finns även två av våra vilda arter hönsfåglar: tjäder och järpe.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd förändra befintliga cykel- och ridleder,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock inte rödlistade eller fridlysta arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 2017

Areal: 41 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Stora Andsjöberget Pdf, 1.9 MB.

Skötselplan naturreservatet Stora Andsjöberget Pdf, 1 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Stora Andsjöberget ligger 1 kilometer väster om Lindesbergs samhälle.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss