Rottorp

Stig genom lövskog

Stig genom lövskogen. Foto: Emil Pagstedt Andersson

Naturreservatet Rottorp består av en spännande blandning av olika skogstyper på kalkrik mark. I reservatets mitt finns lämningar efter militärbostället Laggarhälla.

Variationsrika skogar

Naturreservatet består av flera olika typer av skog, från löv- och ädellövskog till barrskog och en blandning där emellan. Berggrunden är rik på kalk, vilket påverkar växtligheten. Skogen är varierad, både vad gäller trädslag, ålder och trädens storlek. Några av de äldsta träden är flera hundra år och områdets grövsta träd är en ask som mäter över 5 meter i omkrets. Det finns även gott om döda både barrträd och lövträd, vilket lockar en rad specialiserade insekter, svampar och lavar. Här har man bland annat hittat hotade arter som mindre hackspett, violspindling, klosterlav samt fjärilarna ängsmetallvinge och violettkantad guldvinge.

Barrskog i väster, lövskog i nordost

I reservatets nordöstra delar växer det främst lövträd, där björk och asp dominerar med inslag av bland annat ek och ask. Här växer även buskar av hassel, olvon och skogstry och på marken finns växter som blåsippa och underviol. De västra delarna består till största delen av en lövrik barrskog, varav stora delar är sumpskogspartier med gran, bjök och klibbal på socklar. Socklar på träd är vanliga i sumpmarker. De bildas vanligtvis på grund av att vattenståndet varierar samt när träden dör och nya skott växer upp. På marken växer bland annat skärmstarr och gullpudra.

Militäboställena Rottorp och Laggarhälla

Naturreservatet består till stora delar av tidigare ängs och hagmarker till gården Rottorp och den numera försvunna gården Laggerhälla. Båda gårdarna nämns i jordeböckerna redan på 1500-talet. Enligt en karta från 1806 var de båda gårdarna så kallade militärboställen, Laggarhälla åt en ”pipare” (flöjtist) och Rottorp åt en ”Skallmejblåsere” (oboist). Spåren efter Laggarhälla återfinns i reservatets mitt, i form av byggnadsruiner, åkrar, ängs- och betesmarker. Några av de gamla åkrarna är ännu öppna och utgör viktiga miljöer för flera kärlväxtarter samt många insekter, speciellt fjärilar som exempelvis de hotade arterna ängsmetallvinge och violettkantad guldvinge.

Tillgänglighet

Naturreservatet hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att området saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillståndsamla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillståndsätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillståndanvända området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillståndutföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär, matsvamp och blommer för eget behov, dock inte fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2017
Areal: 42 hektar
Markägare: Enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Rottorp Pdf, 1.8 MB.

Kompletterande beslut om ändring av reservatsnamn 2021 Pdf, 638 kB.

Skötselplan naturreservatet Rottorp Pdf, 1.1 MB.