Garpbäcken

Liten skogsbäck

Garpbäcken. Foto: Sture Marklund

I naturreservatet Garpbäckens naturreservat skyddas en mosaik av gamla lövträdsrika skogar för framtiden. Här lever en rad växter och djur som aldrig förekommer i dagens skogsbruk. Tretåig hackspett och tofsmes samt en rad mossor, lavar och svampar har sin fristad i reservatet.

Värdefull gammelskog

Ljuden från yxor och sågar har tystnat sedan länge, och några avverkningsmaskiner har här aldrig dragit fram. Skogen har stått orörd i 100-140 år men det finns också träd, främst tallar, som är uppemot 200 år gamla. Kullfallna träd ligger som plockepinn i delar av området. Spridda i skogen står höga stubbar och döda träd med hackspettshål och tickor.

Livet i död ved

Visste du att över 6000 arter i Sverige är beroende av död ved för sin överlevnad? Det handlar om skalbaggar och andra småkryp, svampar, lavar och mossor, samt en rad insektsätande fåglar, som tretåig hackspett och tofsmes. Här har de en fristad i Garpbäckens dödvedsrika skogar. Här finns också en mångfald av vedlevande svampar, som sällsyntheterna granticka, ullticka och gränsticka.

Sällsynta lavar

På reservatets gamla aspar växer lavar som bårdlav, aspgelélav och korallblylav. Lavarna frodas i skogens höga och jämna luftfuktighet. Stora sjok av hänglavar draperar träden i delar av reservatet. Bland vanligare arter som skägglavar och tagellav, har den sällsynta garnlaven hittats.

Knärot – en orkidé

Knäroten är en liten och oansenlig orkidé som blommar med vita blommor i juli-augusti. Den kan vara svår att få syn på, men titta noga i den tjocka mossmattan - hittar du en finns oftast fler att upptäcka!

Tillgänglighet

Garpbäcken hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, gräva, rista eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten
  • framföra motordrivet fordon
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda stående eller omkullvälta träd och buskar
  • elda annat än med medhavd ved
  • skada vegetationen i övrigt till exempel genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som förekommer vid jakt
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt eller affisch eller att snitsla spår
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Lindesberg
Bildat år: 2015
Areal: 66,5 hektar
Markägare: Privat
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Garpbäcken Pdf, 3.1 MB.