Dammsjöhöjden

Skogsvy med granstammar på mossklädd mark

Gammal granskog i Dammsjöhöjden. Foto: Kjell Store

I naturreservatet Dammsjöhöjden är naturen omväxlande och det gäller att vara stadig på foten för att ta sig fram över branter, block och höga berg. Älg och varg, berguv och hackspettar – de gamla skogarna är djurens revir och bjuder på äkta vildmarkskänsla.

Blockrik terräng

Reservatet är beläget i ett kuperat landskap som består av barrskog, myrar och tjärnar. Dammsjöhöjdens mittersta topp är områdets högsta punkt, och står sig 315 meter över havet. Tack vare det höga läget och den blockrika terrängen råder ett stabilt mikroklimat som gynnar fuktkrävande arter. På vintern är det ofta rikligt med snö, vilket kan ses på de många brutna trädtopparna.

Gammeltallar

Skogen är en så kallad boreal barrskog, en skogstyp typisk för nordliga områden.
De flesta träden här är drygt hundra år gamla men det finns även tallar som är 200-300 år gamla. Här finnes även enstaka jättegranar. En granstam uppmättes till ett omfång på 205 cm i brösthöjd!

Grova aspar

I sprickdalar och branter växer en del gamla grova aspar. På stammarna syns inte sällan bohål både ugglor och hackspettar trivs i dessa träd. Asparna är viktig för flera ovanliga arter, som lunglav. I blött tillstånd blir denna bladlav kraftigt grön medan den är gråaktig eller brungrön som torr.

Vargaskog

Det har hittats både vargspillning och rester efter dödade älgar i skogen. Vintern 2007/08 spårades en vargfamilj bestående av sex djur inklusive ett alfapar i området.

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
 • framföra motordrivet fordon annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
 • cykla eller rida annat än på för trafik allmänt upplåten väg,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående
  eller omkullfallna träd eller buskar,
 • skada vegetationen i övrigt t. ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor, eller lavar.
 • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
 • utan länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan länsstyrelsens tillstånd elda annat än på eventuellt anvisad plats.

Men det är tillåtet att:

 • plocka bär och matsvamp för husbehov, dock inte fridlysta arter.

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Nora
Bildat år: 2009
Areal: 215 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Dammsjöhöjden Pdf, 1.6 MB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring grön