Ånnarote

grova tallstammar på moss- och lavklädd mark

Gammeltallar i Ånnarote. Foto: Michael Andersson

Skogen i naturreservatet Ånnarote präglas av grova tallar, senvuxna granar och många små myrstråk. Den gamla barrskogen har fått sköta sig själv under lång tid och är artrik, med flera sällsynta mossor, lavar och svampar.

Artrika myrkanter

Terrängen i Ånnarotes naturreservat är småkuperad och klädd av en äldre granskog med inslag av gamla tallar. Mellan kullarna ligger små trädklädda myrar. Övergångarna mellan skog och myr är spännande och artrika. Här växer bland annat orkidén jungfru Marie nycklar och garnlav - en stor, gulgrå hänglav som oftast växer på trädgrenar. Som många andra lavar vill den ha mycket ljus och hög luftfuktighet.

Underjordiska bäckar

I sluttningen ner mot Bocksbodasjön rinner två bäckar från Tjuramossen och Ånnarotes kärr. Bäckarna rinner till stor del under markytan – under block och mattor av vitmossa. Längs bäckstråken är vegetationen rikare med storvuxna granar, grova lövträd, missne och orkidéerna korallrot och spindelblomster.

Gammal naturskog

Skogen har fått utvecklas i fred i omkring 100 år och börjar få tydliga drag av naturskog med träd i olika åldrar. De äldsta granarna är närmare 150 år och det finns gott om luckor och död ved. I reservatet finns flera sällsynta, vedlevande svampar, däribland ullticka och stjärntagging. De hör till en ganska stor grupp arter som är helt beroende av multnande ved och som har svårt att klara sig i vanliga, brukade skogar där det ofta råder brist på död ved.

Spår av koltillverkning

Reservatet ligger mycket nära den gamla hyttan i Bocksboda och längre tillbaka har skogen troligen varit ganska hårt utnyttjad för kolvedhuggning. Järnframställningen krävde mycket kol och i reservatet finns flera rester av kolmilor, så kallade kolbottnar

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • utan länsstyrelsens tillstånd samla in på träd eller ved växande mossor, lavar och svampar.

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Rastplats Rastplats

Kontakt

Fakta

Kommun: Örebro
Bildat år: 2008
Areal: 30 hektar
Markägare: Enskild
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturresrvatet ÅnnarotePDF

Skötselplan naturreservatet ÅnnarotePDF