Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Ånnarote

grova tallstammar på moss- och lavklädd mark

Gammeltallar i Ånnarote. Foto: Michael Andersson

I Ånnarote naturreservat skyddas en artrik gammelskog för framtiden. Här möter du grova tallar, senvuxna granar och många små myrar, såväl som en mängd olika mossor, lavar och svampar som har svårt att klara sig i dagens produktionsskogar.

Artrika myrkanter

Terrängen i Ånnarote naturreservat är småkuperad och klädd av en äldre granskog med inslag av gamla tallar. Mellan kullarna hittar du små trädklädda myrar. Övergångarna mellan skog och myr är spännande och artrika. Här växer orkidéer som jungfru Marie nycklar och korallrot samt lavar som bårdlav, gul nållav, kattfotslav och garnlav. Garnlav är en gulgrå hänglav som oftast växer på trädgrenar.

Underjordiska bäckar

Två bäckar rinner från Tjuramossen och Ånnarotes kärr genom sluttningen ner till Bocksbosjön söder om reservatet. Båda bäckarna är till stor del dolda under markytan, men märks tydligt då växtligheten är rikare utmed bäckstråken, med storvuxna granar, grova lövträd och växter som missne.

Gammal naturskog

Skogen i reservatet har fått utvecklas i fred i omkring 100 år och börjar få tydliga drag av naturskog med träd i olika åldrar. De äldsta granarna är närmare 150 år och det finns gott om luckor. Tillgången är även god på döda, multnande träd och träddelar till glädje för en lång rad olika svampar, mossor och insekter. Bland svamparna hittar vi bland annat ullticka och stjärntagging. De vedlevande insekterna lockar hackspettar och andra fåglar. Har du tur kan du här få syn på den sällsynta tretåiga hackspetten.

Spår av koltillverkning

Inte långt härifrån ligger den gamla hyttan i Bocksboda. Järnframställningen krävde stora mängder träkol. Traktens skogar var troligen hårt utnyttjade för kolvedhuggning. I reservatet finns flera rester av kolmilor, så kallade kolbottnar.

Tillgänglighet

Det finns ingen markerad stig i reservatet så här får du utforska naturen på egen hand. I nära anslutning till parkeringen nära sjön finns en rastplats med möjlighet att grilla.

Finns det ved?

Ved finns vid eldplatsen. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande gäster. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved. Det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • utan länsstyrelsens tillstånd samla in på träd eller ved växande mossor, lavar och svampar.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Kommun: Örebro

Bildat år: 2008

Areal: 30 hektar

Markägare: Enskild

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Ånnarote Pdf, 546.5 kB.

Skötselplan naturreservatet Ånnarote Pdf, 465.7 kB.

Hitta hit

Från Örebro kör mot Kil, sväng av mot Klockhammar och kör mot Bocksboda. Efter du passerat Bocksboda är det bara drygt 200 meter kvar till naturreservatets parkering.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss