Lobergshöjden

Gles tallskog på lavklädda hällar

Lobergshöjden. Foto: Ingrid Andrén

I naturreservatet Lobergshöjden har skogen utvecklats fritt utan ingrepp av människor under lång tid. De äldsta träden stod här redan under 1600-talet. Ta dig genom skogen upp på bergsryggens krön och njut av den milsvida utsikten!

Snörikt

Reservatet består av gammal skog som ligger i västsluttningen och på toppen av en bergsrygg. Här finns höga naturvärden som är knutna till nordlig skog, den rikliga förekomsten av död ved och hög luftfuktighet. De flesta gamla barrträden är mellan 110 och 200 år men det finns också enstaka jättetallar som har uppemot 300-350 år på nacken. Många av granarna har brutna toppar vilket beror på att det kommer mycket snö om vintrarna.

Lavar & mossor

Skogen är hemvist för ett stort antal ovanliga och krävande arter. Det rör sig framförallt om lavar som är beroende av ren och fuktig luft och en lång trädkontinuitet. Bland annat förekommer norsk näverlav som epifyt, det vill säga att den här växer på träd och inte på sten. Att den lever på trä är ovanligt i Örebro län. En annan sällsynt art är skogstrappmossa som trivs på murkna granlågor.

Blöta marker

Det fuktiga klimatet beror bland annat på topografin, den rika förekomsten av stora stenblock och på allt vatten som finns i skogen. I en mindre dalsänka hittar du den lilla myren Harflyet och i en markant dalgång nedanför sluttningen ligger ett myrdråg, Märrsprängardråget. Bäcken som rinner genom dalgången avvattnar tjärnen Märrsprängaren.

Äldre tider

Det är länge sedan människor kom hit för att hugga ved för kolning, men än syns en välbevarad äldre häststig som sträckvis löper parallellt med Märrsprängardråget. Kolade tallstubbar och träkol i rotvältor syns här och var och visar att skogen på Lobergshöjden har brunnit vid upprepade tillfällen.

Tillgänglighet

Lobergshöjden hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • gräva, hacka, rista, måla eller på annat sätt skada jordytan eller fast naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon,
  • cykla eller rida,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar,
  • skada vegetationen i övrigt t.ex. genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar,
  • utan länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan länsstyrelsens tillståndanvända området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
  • utan länsstyrelsens tillståndelda annat än på eventuellt anvisad plats.

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Karlskoga
Bildat år: 2009
Areal: 40,1 hektar
Markägare: Sveaskog AB
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Lobergshöjden Pdf, 1.5 MB.