Sköllersta prästäng

Öppen gräsmark med gamla ekar i vårgrönska

Sköllersta prästäng i vårgrönska. Foto: Karin Sund

Naturreservatet Sköllersta prästäng består av det prästbostadens gamla slåtteräng. Idag betas de södra delarna av reservatet, medan den norra delen består av en lundartad lövskog.

Prästens äng

Sköllersta prästäng är en gammal slåtteräng och beteshage, som hört till Sköllersta prästgård. Marken ägs än idag av kyrkan. På den trädbevuxna ängen skördades hö som vinterfoder till gårdens djur. Tidvis användes ängen säkert även för bete. Under många år på 1900-talet fick den växa igen och förfalla. Nu är de södra delarna åter betesmark. Röjningar som släppt fram ekarna har genomförts. Sköllersta prästäng visar hur viktigt det är att människa och djur aktivt arbetar i landskapet för att ge de naturvärden vi vill ha.

Mer information om Sköllersta kyrkas kulturhistoria

Lövnaturskog

I den norra delen har ingen röjning ägt rum, vilket gör det lätt att se skillnaden mellan skött och icke skött natur. Den norra delen ska få fortsätta att utvecklas mot en lövnaturskog med de stora naturvärden också en sådan har. Förutom ek finns i den södra delen bland annat hassel och lönn. I fältskiktet växer en relativt rik vårflora med vitsippa, gökärt och skogsviol. Även mer kvävegynnade arter som brännässla, örnbräken och hundkex har slagit sig in på ängen. Vegetationen är i de norra delarna mer blandskogsartad med harsyra, ekorrbär, stenbär och ekbräken. I buskskiktet finns hassel och brakved. Marken är svagt kuperad mot öster, och i de östra delarna finns några lövkärr med gallrade klibbalbestånd och kabbeleka.

Eken värdefull för insekter

En gammal ek är ett paradis för en rad insektsarter. I hålrum och under barken finns gömställen och mat. Många av våra mest sällsynta skalbaggsarter är beroende av gamla ekar. Den södra delen av reservatet ska skötas så att områdets ängs- och hagmarkskaraktär bibehålls, och den betas därför med nöt eller får. Ek och hassel ska vara dominerande trädslag. Den norra delen ska fortsätta att vara obetad och få utvecklas mot en lundartad lövskog. Granen ska dock hållas efter.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • göra åverkan på markytan
  • plocka blommor eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
  • ta med okopplad hund eller annat lösgående djur
  • göra upp eld
  • tälta eller ställa upp husvagn
  • köra motorfordon eller cykla
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
  • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Hallsberg

Bildat år: 1965, utvidgat 1992

Areal: 22 hektar

Markägare: Svenska kyrkan, Strängnäs stift

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240069 Sköllersta prästäng

Beslut och skötselplan naturreservatet Sköllersta prästäng Pdf, 1.5 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240069 Sköllersta prästäng (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Ta av från riksväg 52 vid östra infarten till Sköllersta (vid korvfabriken) och åk förbi Sköllersta kyrka. Ta höger, mot idrottsplats, i vägskälet strax därefter och åk ett par hundra meter. Reservatet ligger på höger sida. En markerad stig leder genom området.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss