Sköllersta prästäng

Öppen gräsmark med gamla ekar i vårgrönska

Sköllersta prästäng i vårgrönska. Foto: Karin Sund

Naturreservatet Sköllersta prästäng består av det prästbostadens gamla slåtteräng. Idag betas de södra delarna av reservatet, medan den norra delen består av en lundartad lövskog.

Prästens äng

Sköllersta prästäng är en gammal slåtteräng och beteshage, som hört till Sköllersta prästgård. Marken ägs än idag av kyrkan. På den trädbevuxna ängen skördades hö som vinterfoder till gårdens djur. Tidvis användes ängen säkert även för bete. Under många år på 1900-talet fick den växa igen och förfalla. Nu är de södra delarna åter betesmark. Röjningar som släppt fram ekarna har genomförts. Sköllersta prästäng visar hur viktigt det är att människa och djur aktivt arbetar i landskapet för att ge de naturvärden vi vill ha.

Mer information om Sköllersta kyrkas kulturhistoria

Lövnaturskog

I den norra delen har ingen röjning ägt rum, vilket gör det lätt att se skillnaden mellan skött och icke skött natur. Den norra delen ska få fortsätta att utvecklas mot en lövnaturskog med de stora naturvärden också en sådan har. Förutom ek finns i den södra delen bland annat hassel och lönn. I fältskiktet växer en relativt rik vårflora med vitsippa, gökärt och skogsviol. Även mer kvävegynnade arter som brännässla, örnbräken och hundkex har slagit sig in på ängen. Vegetationen är i de norra delarna mer blandskogsartad med harsyra, ekorrbär, stenbär och ekbräken. I buskskiktet finns hassel och brakved. Marken är svagt kuperad mot öster, och i de östra delarna finns några lövkärr med gallrade klibbalbestånd och kabbeleka.

Eken värdefull för insekter

En gammal ek är ett paradis för en rad insektsarter. I hålrum och under barken finns gömställen och mat. Många av våra mest sällsynta skalbaggsarter är beroende av gamla ekar. Den södra delen av reservatet ska skötas så att områdets ängs- och hagmarkskaraktär bibehålls, och den betas därför med nöt eller får. Ek och hassel ska vara dominerande trädslag. Den norra delen ska fortsätta att vara obetad och få utvecklas mot en lundartad lövskog. Granen ska dock hållas efter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
  plocka blommor eller på annat sätt genom plockning eller uppgrävning skada växtligheten
 • ta med okopplad hund eller annat lösgående djur
 • göra upp eld
 • tälta eller ställa upp husvagn
 • köra motorfordon eller cykla
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
 • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller dylikt

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering

Kontakt

Fakta

Kommun: Hallsberg
Bildat år: 1965, utvidgat 1992
Areal: 22 hektar
Markägare: Svenska kyrkan, Strängnäs stift
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut och skötselplan naturreservatet Sköllersta prästäng Pdf, 1.5 MB.