Bondabrobäcken

Stenig bäck med forsande vatten

Bondabrobäcken. Foto: Urban Pettersson

Naturreservatet utgörs av delar av Bondabrobäcken och Fagerbobäcken samt Sibbosjön med intilliggande skog. Vattenmiljöerna är förhållandevis opåverkade av både reglering och flottledsrensning. Här ryms många känsliga och krävande växter och djur, vilket är anledningen till att området skyddats.

Gott om fisk

De båda bäckarna är till största delen lugnflytande eller svagt strömmande. Sibbosjön är en näringsfattig och humusrik skogsjö som ligger uppströms Fagerbobäcken. I de beskuggade bäckmiljöerna finns gott om sten, block och död ved. Här trivs fiskar som öring, lake, stensimpa, bäcknejonöga, gädda och mört. Sten och block ger gynnsamma strömvariationer och avsaknaden av vandringshinder gör det lätt för öringen att vandra i bäckarna.

Viktigt med skugga

Fiskarna är beroende av att det finns syrerika grusbottnar och att vattenmiljön är fri från invasiva arter som signalkräfta. De är också viktigt att vattendragen är beskuggad av uppvuxen skog med hög andel lövträd och död ved som får insekter att trivas, vilka i sin tur blir föda för öring. Dessa värden kräver ett långsiktigt skydd för att kunna bevaras och utvecklas.

Gamla strandängar

Enligt den äldre kartor var omgivningarna kring bäckarna i reservatsområdet till största delen barrskog under mitten av 1800-talet. Undantag är den norra delen av reservatet och Sibbosjöns södra stränder som var slåtterängar.

Dammar och stenrensning

Bäckarna är påverkade av rensning i avvattnande syfte även om de aldrig blivit flottledsrensade. Flera dammar finns också i reservatsområdet och vattendragen är påverkade av indämning även om bäckarna är oreglerade.

Tillgänglighet

Bondabrobäcken hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • elda,
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar, förbudet gäller inte bär-, matsvamp- och blomplockning,
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt och fiske,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Nora och Örebro
​Bildat år: 2017
Areal: 123 hektar
Markägare: Wikers AB
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Bondabrobäcken Pdf, 3.7 MB.