Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bondabrobäcken

Stenig bäck med forsande vatten

Bondabrobäcken. Foto: Urban Pettersson

Naturreservatet utgörs av delar av Bondabrobäcken och Fagerbobäcken samt Sibbosjön med intilliggande skog. Vattenmiljöerna är förhållandevis opåverkade av både reglering och flottledsrensning. Här ryms många känsliga och krävande växter och djur, vilket är anledningen till att området skyddats.

Gott om fisk

De båda bäckarna är till största delen lugnflytande eller svagt strömmande. Sibbosjön är en näringsfattig och humusrik skogsjö som ligger uppströms Fagerbobäcken. I de beskuggade bäckmiljöerna finns gott om sten, block och död ved. Här trivs fiskar som öring, lake, stensimpa, bäcknejonöga, gädda och mört. Sten och block ger gynnsamma strömvariationer och avsaknaden av vandringshinder gör det lätt för öringen att vandra i bäckarna.

Viktigt med skugga

Fiskarna är beroende av att det finns syrerika grusbottnar och att vattenmiljön är fri från invasiva arter som signalkräfta. De är också viktigt att vattendragen är beskuggad av uppvuxen skog med hög andel lövträd och död ved som får insekter att trivas, vilka i sin tur blir föda för öring. Dessa värden kräver ett långsiktigt skydd för att kunna bevaras och utvecklas.

Gamla strandängar

Enligt den äldre kartor var omgivningarna kring bäckarna i reservatsområdet till största delen barrskog under mitten av 1800-talet. Undantag är den norra delen av reservatet och Sibbosjöns södra stränder som var slåtterängar.

Dammar och stenrensning

Bäckarna är påverkade av rensning i avvattnande syfte även om de aldrig blivit flottledsrensade. Flera dammar finns också i reservatsområdet och vattendragen är påverkade av indämning även om bäckarna är oreglerade.

Tillgänglighet

Bondabrobäcken hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller att flytta eller bortföra sten,
  • framföra motordrivet fordon annat än på befintlig bilväg,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada döda stående eller omkullfallna träd och buskar,
  • elda,
  • skada vegetationen i övrigt t ex genom att gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar, förbudet gäller inte bär-, matsvamp- och blomplockning,
  • medvetet störa djurlivet annat än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt och fiske,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller att snitsla spår,
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Nora och Örebro

​Bildat år: 2017

Areal: 123 hektar

Markägare: Wikers AB

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Bondabrobäcken Pdf, 3.7 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Bondabrobäcken ligger sydöst om Dalkarlsberg, cirka 15 km söder om Nora, huvudsakligen inom Bofors skjutfält. Strax öster om reservatets sydöstra del återfinns naturreservatet Ånnarote.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss