Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Geråsen

På andra sidan en stenmur syns en glest trädbevuxen äng

Foto: Elisabeth Karlsson

I naturreservatet Geråsen finns nästan femhundra grova ekar, varav fyrtiofem är fredade som naturminnen. De står på tomtområdet nära huvudbyggnaden vid Geråsens gård och är märkta med en fridlysningsbricka. Naturreservatet sträcker sig både norr och söder om vägen.

Geråsen ligger i ett öppet odlingslandskap. Där finns moränholmar och betade hagmarker med gamla ekar och andra lövträd. I de gamla träden finns många insekter, lavar, svampar och fåglar. Bland de sällsynta svampar som bara växer på ek kan nämnas brödmärgsticka, blekticka och korallticka.

Lång historia

Det har funnits ekskog i Vibyområdet ända sedan värmetiden för 8 000 år sedan. Detta har man fått veta genom att undersöka pollenlager i Vibysjöns bottensediment. Eken var länge viktig för människan. Ända fram till vikingatiden hade människan i sin religion en stor vördnad för gamla ekar. Detta har säkert gjort att gamla ekar har fått vara kvar. Sedan mitten av medeltiden bestämde kungen över de ekar som inte stod på frälsejord (jord som ägdes av adeln), eftersom de var viktiga för flottan. Men när ekarna inte längre behövdes höggs många ner. Det var bara på frälsejordar som de fick stå kvar. Det fanns många frälsejordar i Vibytrakten, och därför finns länets mest intressanta ekhagar i just detta område.

Läderbaggen

Läderbaggen (Osmoderma eremita) är en skalbagge som är anpassad till att leva i ihåliga ekar som är äldre än 200 år. Den är en av de skalbaggar som finns med i den svenska rödlistan över hotade djur och växter och anses som sårbar. Läderbaggen hör till ett rikt djursamhälle som lever i gamla ekar som är murkna inuti. Där kan man hitta ytterligare 20–30 arter av mycket sällsynta smådjur, som alla är beroende av att gamla ekar får leva kvar i tillräckligt antal. Läderbaggen lever huvuddelen av sitt liv som larv i den så kallade mulmen, det lösa innanmätet i murkna ekar. Den lever som larv i cirka tre års tid för att sedan förpuppas. I månadsskiftet juli–augusti kryper sedan de färdiga skalbaggarna fram. Läderbaggen är 3 cm lång och brunfärgad. Normalt kryper den sävligt omkring på de ihåliga ekarna och är mest aktiv i skymningen. Den är värmekrävande, och för att den ska ge sig ut på en flygtur krävs ljumma sommarkvällar.

Tillgänglighet

Geråsen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan,
 • störa djurlivet och betesdjur
 • plocka blommor eller på annat sätt genom plockning eller grävning skada växtligheten,
 • göra upp eld,
 • tälta och ställa upp husvagn,
 • på ett störande sätt använda radio, bandspelare eller cd-spelare,
 • cykla utanför befintliga vägar eller framföra motordrivet fordon,
 • anbringa tavla, plakat, affisch, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
 • anordna snitslade spår
 • utan länsstyrelsens tillstånd insamla insekter eller andra ryggradslösa djur.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Hallsberg

Bildat år: 1999

Areal: 53 hektar

Markägare: Enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240062 Geråsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Geråsen Pdf, 2.1 MB.

Bevarandeplan Natura 2000-området SE0240062 Geråsen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Åk 1 km österut från Viby kyrka. Skyltat. Parkering finns. Inga markerade leder. OBS! Tänk på att Geråsens gård och tomten till gården inte ingår i naturreservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss