Knapptorp

Liggande död trädstam i skogsmiljö

Knapptorp. Foto: Jim Hellquist

Naturreservatet Knapptorp består av ett långsträckt skogsområde söder om Gyttorp. Här är marken delvis kalkpåverkad och uppvisar en ovanligt stor rikedom av olika växter, mossor och svampar.

Gammelskog på kalkrik mark

Naturreservatet ligger i sluttningen öster om sjön Vikern. Skogen i reservatet uppvisar gammelskogens typiska variationsrikedom, med träd i olika åldrar, trädlsag och dimensioner. Något intensivt skogsbruk har det inte varit tal om här utan endast ett mindre uttag genom plockhuggning. Bäckar och källor skapar ett fuktigt klimat i skogen och i den mellesta och nedre delen av området märks närvaron av urbergskalk i växtligheten. Ytligast i marklagren ligger kalken i den nordvästra delen av området. Strax intill finns där ett gammalt kalkstensbrott och lämningar efter en kalkugn. Kalkstenen var nämligen ett viktigt råmaterial inom traktens järnframställning.

Inte bara granskog

Granen är det dominerande trädslaget i reservatet. Men i de högre partierna tilltar inslaget av tall och på de högsta delarna finns ett flertal äldre spärrgreniga tallar. Lövträden står insprängda i den dunkla granskogen, bland annat som grova grovbarkiga vårtbjörkar av förhållandevis hög ålder. Vi de uppenbart kalkpåverkade delarna finns också närmast lundartade skogsmiljöer som lokalt domineras av gråal, ask och asp. I sluttningarna skjuter källor upp på flera platser, även där har gråalen har slagit till med gruppvisa förekomster. Ädla lövträd som ask och lönn står också att finna vid den lilla bäckdalen där Knapptorpsbäcken tidvis porlar fram på dalbotten. Runt bäckdalen förekommer även koncentrationer av grov asp och björk. Äldre torkade enar i numera dunkel granskog visar på att området under en längre tidsperiod varit betydligt öppnare än idag, troligen på grund av skogsbete.

Prunkande växtlighet

Variationsrikedomen är stor även bland områdets växter, svampar och mossor, varav flera specialanpassade till just kalk. Här möter du bland annat skogsknipprot, tvåblad, svart trolldruva, vårärt och ormbär. Tidigt på våren slår tibasten ut sina rosalila blommor på bar kvist. Grov fjädermossa, platt fjädermossa och kruskalkmossa är några exempel från mossornas rike, medan gul taggsvamp, svavelriska och vedticka är några av områdets svampar. Här finns även en hel del död ved, till glädje för vedlevande insekter, lavar och svampar, som exempelvis ullticka, vedticka och kötticka. Tofsmes, kungsfågel, tretåig hackspett, järpe och tjäder är några av skogens fåglar.

Tillgänglighet

Knapptorp hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar,
  • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
  • framföra motordrivet fordon utan Länsstyrelsens tillstånd
  • sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
  • använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande.

Men det är tillåtet att:

  • Plocka bär-, matsvamp- och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Nora
Beslutsår: 2020
Areal: 19 hektar
Markägare: Enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Knapptorp Pdf, 1023.9 kB.

Skötselplan naturreservatet Knapptorp Pdf, 3.6 MB.