Knapptorp

Liggande död trädstam i skogsmiljö

Knapptorp. Foto: Jim Hellquist

Naturreservatet Knapptorp består av ett långsträckt skogsområde söder om Gyttorp. Här är marken delvis kalkpåverkad och uppvisar en ovanligt stor rikedom av olika växter, mossor och svampar.

Gammelskog på kalkrik mark

Naturreservatet ligger i sluttningen öster om sjön Vikern. Skogen i reservatet uppvisar gammelskogens typiska variation, med träd i olika åldrar, trädslag och dimensioner. Något intensivt skogsbruk har det inte varit tal om här utan endast ett mindre uttag genom plockhuggning. Bäckar och källor skapar ett fuktigt klimat i skogen. I den mellersta och nedre delen av området märks närvaron av urbergskalk i växtligheten. Ytligast i marklagren ligger kalken i den nordvästra delen av området. Strax intill finns där ett gammalt kalkstensbrott och lämningar efter en kalkugn. Kalkstenen var nämligen ett viktigt råmaterial inom traktens framställning av järn.

Inte bara granskog

Granen är det dominerande trädslaget i reservatet. Men i de högre partierna tilltar inslaget av tall och på de högsta delarna finns ett flertal äldre spärrgreniga tallar. Lövträden står insprängda i den dunkla granskogen, bland annat som grovbarkiga vårtbjörkar av relativt hög ålder. Vid delarna som är uppenbart påverkade av kalk finns också närmast lundartade skogsmiljöer som lokalt domineras av gråal, ask och asp. I sluttningarna skjuter källor upp på flera platser, även där har gråalen har slagit till med gruppvisa förekomster. Ädla lövträd som ask och lönn finns också vid bäckdalen där Knapptorpsbäcken tidvis porlar fram på dalbotten. Runt bäckdalen förekommer även grov asp och björk. Äldre torkade enar i numera dunkel granskog visar att området under lång tid varit öppnare än idag. Detta troligen på grund av skogsbete.

Prunkande växtlighet

Variationen är stor även bland områdets växter, svampar och mossor, varav flera anpassade speciellt till kalk. Här möter du bland annat skogsknipprot, tvåblad, svart trolldruva, vårärt och ormbär. Tidigt på våren slår tibasten ut sina rosalila blommor på bar kvist. Grov fjädermossa, platt fjädermossa och kruskalkmossa är några exempel från mossornas rike. Gul taggsvamp, svavelriska och vedticka är exempel på områdets svampar. Här finns även död ved till glädje för vedlevande insekter, lavar och svampar. Exempel på sådana är ullticka, vedticka och kötticka. Tofsmes, kungsfågel, tretåig hackspett, järpe och tjäder är några av skogens fåglar.

Tillgänglighet

Knapptorp hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet saknar anläggningar för friluftsliv.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka och spränga. Även gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block. Du får inte heller flytta eller föra bort sten eller block.
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkull­fallna träd och buskar.
  • skada vegetationen. Exempelvis genom att plocka eller gräva upp växter som ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar.
  • framföra motordrivet fordon utan Länsstyrelsens tillstånd.
  • sätta upp permanent tavla, skylt, affisch eller annan anordning. Du får inte heller snitsla spår.
  • använda området för organiserad tävling, övning, lägerverksamhet och liknande.

Men det är tillåtet att:

  • Plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov. Dock ej fridlysta eller rödlistade arter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Nora

Beslutsår: 2020

Areal: 19 hektar

Markägare: Enskilda

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Reservatsförvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Knapptorp Pdf, 1023.9 kB.

Skötselplan naturreservatet Knapptorp Pdf, 3.6 MB.

Hitta hit

Naturreservatet Knapptorp ligger cirka 5 km sydväst om Nora, drygt 2 kilometer söder om Gyttorp.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss