Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Dovrasjödalen

Långsmalt vatten omgiven av trädklädda sluttningar

Dovrasjödalen. Foto: Roger Lundberg

Naturreservatet Dovrasjödalen är sedan gammalt ett välbesökt utflyktsmål på grund av områdets vildmarkskaraktär. Tre långsmala sjöar ligger här i en djup sprickdal i urberget.

Sjöarna är till stor del omgivna av branta bergväggar och vidsträckta barrskogar. De mest tydliga branterna finns vid norra sjön. I reservatet finns hundraårig barrblandskog och hällmarkstallskog, den senare med betydligt äldre tallar.

Vulkaner, vatten och is

En gång i tiden var den djupa och trånga sprickdalen fylld av den vulkaniska bergarten diabas. Under årtusendena har vatten och is nött bort diabasen så att bara de branta sidorna av det mer motståndskraftiga urberget står kvar. På hällarna vid norra sjön ser man att berget består av en mycket grovkornig gnejs, kallad ögongnejs. Här syns också hur hårda stenar, som varit infrysta i inlandsisens bottenskikt, har repat berghällen. Sådana så kallade isräfflor antyder den framglidande ismassans rörelseriktning.

Magra hällmarker

Vid en vandring runt Dovra sjöar lägger man märke till hur olik vegetationen är uppe på berget och nere i dalen. På den torra och magra hällmarken finner tallen rotfäste i smala springor i berget. Ljung, lingon, lavar och mossor klarar denna karga växtmiljö fint.

Rik dalbotten

Nere i dalen finns rester av bergarten diabas, som är basisk och ger en helt annan och rikare växtlighet. Den rikaste vegetationen finns i dalgången norr och söder om sjöarna. Blåsippa, springkorn, lundbräsma, vårärt, trolldruva och underviol är några av växterna som finns här.

Fornborgen

Från parkeringsplatsen följer man den orangemarkerade stigen en kilometer till stigförgreningen nära fornborgen, för att via borgen ta sig fram till reservatet. Ett annat alternativ är att fortsätta stigen fram till norra spetsen av norra sjön. Vid fornborgen kan man lägga märke till resterna av borgens mur. På andra sidan användes sprickdalens branta stup som försvar.

Dovra kyrka

I bergsbranten vid norra sjöns nordspets finns ett valvformat utskjutande bergsparti som kallas Dovra kyrka. Denna uppmärksammade formation har skapats genom blockvittring i berget. Ett sprickområde som Dovradalen är en utmärkt angreppspunkt för vattnets och frostens nedbrytande krafter. Genom att vattnet tränger in i bergets sprickor och ökar i volym vid övergång till is vidgas dessa sprickor. Till slut kan även stora block lösgöras från bergväggen. När detta har skett här är osäkert. Enligt traditionen var det jätten i Dovradalen som bröt loss blocket för att krossa Viby kyrka. Jättarna tålde inte klangen av kyrkklockorna och den nya kristna läran. Därför brukade de med så kallade jättekast försöka förstöra kyrkornas klockor. Jättens hustru hette Dovra. Hon sörjde över att ha en så vildsint make, och hennes strida tårar samlades upp i sprickdalen och bildade de tre sjöarna.

Gå runt de tre sjöarna

Det finns möjligheter att gå runt en, två eller tre sjöar. Runt enbart den norra sjön är det 2,3 kilometer, runt norra och mellersta sjön 4,0 kilometer och runt alla tre sjöarna 6,5 kilometer. Avståndet från parkeringen till starten vid norra sjön är 1,5 kilometer, alltså fram och åter 3 kilometer.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

 • göra åverkan på markytan
 • medföra ej kopplad hund
 • störa djurlivet, bedriva insamling av växter
 • plocka blommor, lavar eller vedlevande svampar eller på annat sätt riskera att skada växtligheten. Bär och matsvamp får dock plockas.
 • göra ristningar på torrträd eller bark eller att skada liggande trädstammar
 • göra upp eld annat än på särskilt iordningställd eldplats och med där anvisad ved
 • tälta
 • framföra motordrivet fordon, cykla eller rida
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller därmed jämförlig anordning
 • sätta upp orienteringskontroller eller anordna snitslade spår

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Askersund och Hallsberg

Bildat år: 1976, utvidgat 1983 och 2002

Areal: 67 hektar

Markägare: Region Örebro län

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Region Örebro län

Natura 2000: delar av området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240051 Dovrasjödalen

Beslut och skötselplan naturreservatet Dovrasjödalen Pdf, 1.6 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240051 Dovrasjödalen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Skylt finns i centrala Östansjö. Vägen in till reservatet är återvändsgata, använd vändplanen vid parkeringen och stigsystemets början. Du kan också nå reservatet från söder. Från Åsbro, kör mot Karintorp. Efter ca 3,5 km, sväng vänster mot Dovra. Efter ytterligare ca 1 km går en avtagsväg åt höger mot reservatet. Du når reservatsparkering efter ca 1 km.

Region Örebro län sköter reservatet

Naturreservatet Dovrasjödalen förvaltas av Region Örebro län. Det innebär att det är Region Örebro län som sköter anordningar som stigar, vindskydd, rastplatser, information m m i naturreservatet.

Kontakta Region Örebro län
Felanmälan: 019-602 60 00

Information, övriga frågor: 019–602 70 00

Kontakt

Region Örebro län sköter reservatet

Telefon felanmälan 019-602 60 00

Telefon övriga frågor 019-602 70 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss