Risk för vattenbrist i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lindhult

Lummig lövskog

Lindhult. Foto: Sandra Thunander

Naturreservatet Lindhult är en rofylld liten oas mitt ute i skogen. En bortglömd slåtteräng som lämnats att växa igen. Här får den svartvita flugsnapparen och grönsångaren vara ifred, tillsammans med flera andra fågelarter som bildar en ljuvlig sångkör om våren.

Bortsett från viss naturlig igenväxning har tiden stått stilla i Lindhult sedan reservatet bildades 1951, som ett av de första i länet. Steg för steg tar naturen tillbaka det människan en gång brukat. I Lindhult får man vara för sig själv. En fin stig går genom det fridfulla området. I övrigt finns inga bekvämlighetsanordningar.

Gammal slåtteräng

Hela reservatet är bevuxet med lövskog av främst ek och lind. I norra delen är skogen gles, men i söder har den karaktär av sluten lundskog. Det fuktigare partiet i sydost har glesare trädskikt dominerat av björk och al. Naturskogsartad ädellövskog av Lindhults typ är en väldigt sällsynt naturtyp i Örebro län. I hela Europa är endast mycket små ytor ädellövskog skyddade i naturreservat. Före människans uppodling av landskapet täckte ädellövskogen stora ytor, som idag gått förlorade. Därför är ädellövskogens flora och fauna mycket starkt hotad både i Sverige och Europa som helhet. Liksom andra ädellövskogar har Lindhult tidigare varit mer öppet, då bete och slåtter förekommit under olika tidsperioder. De gamla lindarna bär spår av hamling, det vill säga lövtäkt för att ge foder till djuren. I reservat ska ädellövskogens hotade djur och växter ha en liten skyddad fristad.

Rik vårflora

Buskskiktet består bland annat av hassel, nypon och try, markvegetationen till största delen av gräs, exempelvis hässlebrodd och lundgröe, samt vårblommande örter som blåsippa, vårärt och tandrot. I östra delen finns också ett litet bestånd av den oansenliga orkidén nästrot.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • göra upp eld
 • köra motorfordon
 • rida
 • tälta eller ställa upp husvagn
  plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada växtligheten
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Hallsberg

Bildat år: 1951, utvidgat 1980

Areal: 2 hektar

Markägare: Grimstens häradsallmänning

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, Natura 2000

Beslut bildande naturreservatet Lindhult Pdf, 784.7 kB.

Skötselplan naturreservatet Lindhult Pdf, 456.6 kB.

Hitta hit

I centrala Östansjö, ta in på Bredslättsgatan. Sväng höger efter 500 meter och höger igen efter ytterligare 500 meter. Ta vänster efter 800 meter.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet