Lindhult

Lummig lövskog

Lindhult. Foto: Sandra Thunander

Naturreservatet Lindhult är en rofylld liten oas mitt ute i skogen. En bortglömd slåtteräng som lämnats att växa igen. Här får den svartvita flugsnapparen och grönsångaren vara ifred, tillsammans med flera andra fågelarter som bildar en ljuvlig sångkör om våren.

Bortsett från viss naturlig igenväxning har tiden stått stilla i Lindhult sedan reservatet bildades 1951, som ett av de första i länet. Steg för steg tar naturen tillbaka det människan en gång brukat. I Lindhult får man vara för sig själv. En fin stig går genom det fridfulla området. I övrigt finns inga bekvämlighetsanordningar.

Gammalt odlingslandskap

Redan 1951 skyddades ett litet lövskogsområde här i Lindhult. Längre tillbaka i tiden var området betydligt öppnare och användes för såväl slåtter och bete innan det lämnades att sakta växa igen.
Även löv var förr en viktig resurs som vinterfoder till tamboskapen. Flera gamla lindar bär spår efter lövtäkt, så kallad hamling. Lind är områdets vanligaste trädslag och har nog varit så även förr, med tanke på namnet Lindhult. Här finns även gott om ek och lönn och i buskskiktet dominerar hassel med inslag av try och nypon. Den glesa skogen i norr övergår söderut i en mer sluten lundskog. I den fuktiga marken intill Tripphultsmossen växer främst björk och al. Grönssångare, svartvit flugsnappare och större hackspett är några av fåglarna som trivs i reservatet.

Rik vårblomning

Gamla skogar med lind, ek och andra så kallade ädla lövträd är idag en sällsynt naturtyp i Örebro län, ja faktiskt i hela Europa. Lindhult ger en liten glimt av forna tiders vidsträckta ädellövskogar och erbjuder en fristad för några av ädellövsskogens hotade arter. Både ek och lind behöver gott om plats för att bli riktigt gamla. Därför röjer vi ibland bort gran och en del yngre lövträd i området. Växtligheten är rik i reservatet. På marken hittas olika gräs som hässlebrodd och lundgröe. Om våren blommar många örter som blåsippa, vårärt och tandrot. I reservatets östra del finns också ett litet bestånd av den oansenliga orkidén nästrot. Även bland svamparna finns en hel del att utforska här i Lindhult. På marken hittas sällsyntheter som mandelriska och kruskantarell, medan brunskinn och oxtungsvamp växer på döda grenar och stammar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • göra upp eld
 • köra motorfordon
 • rida
 • tälta
 • plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada örter, gräs, mossor eller lavar
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, ta frö och att skada vegetationen i övrigt
 • anordna orienteringskontroller eller snitslade spår
 • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Hallsberg

Bildat år: 1951, utvidgat 1980

Areal: 2 hektar

Markägare: Grimstens häradsallmänning

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240126 Lindhult

Beslut bildande naturreservatet Lindhult Pdf, 784.7 kB.

Skötselplan naturreservatet Lindhult Pdf, 456.6 kB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240126 Lindhult (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

I centrala Östansjö, ta in på Bredslättsgatan. Sväng höger efter 500 meter och höger igen efter ytterligare 500 meter. Ta vänster efter 800 meter.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss