Fuxboudden

Fuxboudden är ett kommunalt naturreservat och består av en variationsrik gammelskog på en udde i sjön Våtsjön. Skogarna runt Fuxboudden har sedan 1930-talet fungerat som ett uppskattat och välbesökt område för friluftsliv och naturupplevelser.

Karlskoga kommuns information om naturreservatet Fuxboudden hittar du på Karlskoga kommuns webbsida

Fuxboudden på Karlskoga kommuns webbsida Länk till annan webbplats.

Föreskrifter

I naturreservatet är det inte tillåtet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg,
  jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • framföra cykel annat än på vägar och uppmärkta stigar enligt med
  markeringar på beslutskarta,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller
  omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av
  reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom
  ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • störa djurlivet t ex genom att klättra i boträd eller uppehålla sig vid
  bebodda lyor eller gryt,
 • utan kommunens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan kommunens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller
  därmed jämförlig anordning,
 • utan kommunens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller
  bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst
  eller annan påverkan på naturmiljön.

Men det är tillåtet att:

 • framföra permobil eller liknande motordriven hjälputrustning
  för personer med funktionsnedsättning på väg eller stig som kan vara
  lämpligt för detta,
 • fiska, plocka bär-, matsvamp- och blommor för eget behov, dock ej
  fridlysta eller rödlistade arter,
 • snitsla upp tillfälliga banor och information för tävling, träning och
  naturpedagogiska övningar i enlighet med naturreservatets sociala
  syfte.

Serviceinformation

Kontakt

Karlskoga kommun sköter naturreservatet

E-post till Karlskoga kommun

Fakta

Kommun: Karlskoga
Beslutsår: 2019
Areal: 36 hektar
Markägare: Naturvårdsverket, Karlskoga kommun
Reservatsbildare: Karlskoga kommun
Förvaltare: Karlskoga kommun