Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Mettjärn

Barrskogsmiljö med ett myller av liggande döda trädstammar på mossklädd mark

Det finns gott om död ved i naturreservatet Mettjärn. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Mettjärn består av en naturskog med myrar och sjöar med en orörd karaktär och en rik moss-, svamp- och lavflora.

En blockig gammelskog

Naturreservatet Mettjärn ligger inom ett kluster av barrskogar med höga naturvärden. Området består av naturskog omväxlande​ med bestånd formade av äldre tiders plockhuggning. Kolvedhuggning har skett i begränsad omfattning i lättillgängligare delar av området och ett par mindre bestånd är lätt gallrade under sen tid. Det är idag naturliga processer som stormfällning och luckdynamik som sätter sin prägel på skogens struktur. I vissa delar är skogen i varierad ålder med luckor medan andra delar av skogen är välsluten med pågående självgallring. En bidragande orsak till att området förblivit förhållandevis opåverkat av modernt skogsbruk är den starkt blockiga och kuperade terrängen. Områdets topografi i stort präglas av bergen Mettjärnsberget och Fäbodhöjden.

Spår efter bränder

Åldern på skogen är i genomsnitt 120 år med inslag av äldre bestånd på upptill 200 år. I barrskogen ingår mindre lövträdsdomin​erade bestånd av asp, sälg, rönn och björk. Asp är det dominerande trädslaget i branter, på blockmarker och i anslutning till lokar. Andelen död ved i olika former är ofta riklig. Flera gamla stubbar och lågor av tall förekommer med brandspår. Några tallstubba​​​r har brandljud med invallningar efter minst tre bränder.

Ett paradis för fåglar, svampar och mossor

Svamp- och lavfloran är rik. Lavar som lunglav, norsk näverlav, trädbasdynlav och blekspik är några exempel. En välutvecklad mossflora finns i nord- och nordostlägen samt i de talrika blockansamlingarna och på lågor, bl.a. vedtrappmossa. Knärot förekommer på flera platser. Tjäder är allmän i området och här finns även den sällsynta tretåiga hackspetten. Bland den döda veden trivs även många insekter, som exempelvis Thomsons trägnagare, vars gnagspår hittats på granved.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

 • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block,
 • framföra motordrivet fordon annat än på vägar,
 • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd och buskar,
 • elda annat än på anvisad plats och då endast med medhavd eller av reservatsförvaltaren tillhandahållen ved,
 • skada vegetationen t ex genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar,
 • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, djur, lavar eller svampar,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande,
 • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön.

​Men det är tillåte​t ​​​att:​​

 • plocka bär, matsvamp oc​h blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.​

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Kommun: Hällefors

​​​​Bildat år: 2016

Areal: 347 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen​

Beslut om bildande av naturreservatet Mettjärn Pdf, 1.2 MB.

Skötselplan för naturreservatet Mettjärn Pdf, 926 kB.

Hitta hit

Naturreservatet Mettjärn ligger 2 mil norr om Hällefors. Från Hällefors, kör väg 63 mot nordost i ca 5 km. Sväng vänster/norrut vid skylt ”Skålen 4” på ”Sikfors-Skålen. Efter drygt 7 km, håll vänster i Y-korsning. Efter ytterligare cirka 1 km, håll till höger i nästa Y-korsning. Fortsätt norrut, på östra sidan om Sandsjön tills du kommer ut på väg 787, sväng där höger. Efter 2 km är du framme vid avtagsvägen Mettjärnsvägen som leder in i reservatet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss