Liljekonvaljholmen

Stor grå svamp med vid nederkant växer ut från en trädstam

Stor aspticka. Foto: Henrik Josefsson

Naturreservatet Liljekonvaljholmen består av två uddar i Sällingsjön. De skiljs åt av ett sund mellan Sällingsjön och Känässjön. I området finns naturskogspräglad asprik blandskog som hyser ett rikt fågelliv och en rik flora av mossor, lavar och svampar.

Fågelrik sjösänkningsmark

Sjöarna i området sänktes runt en meter på 1800-talet, för att omvandla blöta strandängar till åkermark. Längs sjöarnas nya stränder bildades lövrika strandkärr. I de fuktiga strandskogarna trivs en lång rad fåglar. Kanske får du se den mäktiga rovfågeln fiskgjuse glida fram i luften i jakt efter småfisk i de grunda sjöarna.

Döda träd lever

Näset och Liljekonvaljeholmen täcks av lövrik blandskog, på marker som förr brukats som äng och åker. Det finns gott om gamla och grova aspar i reservatet. I aspens lövkrona, bark och stam trivs såväl fåglar som en lång rad olika insekter, svampar och lavar. Arter som är beroende av just aspen för att överleva. Marken i reservatet är delvis kalkpåverkad, här trivs kalkgynnade arter som blåsippa, olvon och ormbär.

Asptickorna hjälper hackspettarna

Så gott som alla aspar angrips av svampen aspticka. Du hittar dem vanligen på grenärr på levande aspstammar. Svampen dödar inte trädet men ger trädet kärnröta. Rötan gör i sin tur att trädet så småningom blir ihåligt, samt underlättar för hackspettar att hacka i stammarna. Titta närmare så ser du att flera av de grova asparna har bohål där hackspettar och andra hålbyggare häckar. Här i reservatet finns även den sällsynta arten stor aspticka. Den kräsna tickan hittas vanligen på grova aspar, högt uppe på stammen eller ända uppe i trädets krona.

Tillgänglighet

Liljekonvaljholmen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat. Det innebär att det inte finns några markerade leder eller andra anordningar för besökare i reservatet. Däremot leder en kilometerlång stig från parkeringen och ut till udden med namnet Näset. Liljekonvaljeholmen är däremot svårare att nå.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Om grusvägen till reservatet

Observera att vägen fram till naturreservatet består av mindre bruksvägar och påverkas stundtals av avverkningar, traktorkörning, tjäle med mera. Som bilburen besökare måste du själv bedöma om du och ditt fordon klarar av färden till naturreservatet utan skador eller faståkning.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • ta med okopplad hund
  • göra upp eld
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar
  • plocka blommor, gräva upp eller på annat sätt skada örter, mossor eller lavar
  • tälta
  • anordna snitslade spår
  • sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller liknande
  • köra motorfordon

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 2000

Areal: 28 hektar

Markägare: Naturvårdsverket samt enskild

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Liljekonvaljholmen Pdf, 1.5 MB.

Hitta hit

Från Lindesberg, ta väg 249 mot Frövi. Efter några kilometer, sväng mot Blixterboda. Åk genom samhället och fortsätt 3,4 km. Ta av vid skylt ”Liljekonvaljeholmen”. Fortsätt förbi en första reservatsskylt (Krontallen) och kör ytterligare 1,3 km, sista biten på smal väg nära en gård.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss