Hargemarken

Isgrönarna, Hargemarken. Foto: Länsstyrelsen

Naturreservatet Hargemarken ligger längs en klippig kuststräcka vid Vätterns nordöstra strand. Här finns hällmarkstallskogar med naturskogskaraktär och frodiga lövskogar. Området är ett unikt, stort och nästan helt oexploaterat vildmarksområde.

Dramatisk terräng

Att utforska naturreservatet kräver starka ben och god kondition. Det högsta berget står hela 86 meter över Vätterns vattenyta. Terrängen är mycket kuperad och de flesta stränder är bergiga, men på några platser finner man sandstränder. Här finns också en fantasieggande grotta, Fläskkyrkan. som utformats av vågornas erosion i det spruckna berget. Vindpinade gammeltallar växer utmed stränderna, men inåt land blir granen vanligare. I delar av reservatet finns också gott om lövträd.

Havslikt klimat

Vättern påverkar klimatet positivt trots sitt kalla vatten. Den stora mängden vatten fungerar som ett värmemagasin, vilket skapar ett havslikt klimat med hög luftfuktighet. Det speciella klimatet kännetecknas även av varma höstar, och är en viktig orsak till reservatets mångfald av växter och djur.

Lavar och mossor som gillar fukt

Även mossor och lavar trivs i den luckiga gammelskogen. På träden finns gott om skägg- och tagellavar. Närkes enda kända fynd av den ovanliga ladlaven växer på en solbelyst torraka av tallväxer.

Skalbaggar i död ved

Sällsynta skalbaggar lever i reservatets skogar. Omkullfallna gammeltallar och torrträd är hem för orangevingad kamklobagge och gropig brunbagge. I murkna, omkullfallna granstammar och gamla lövträd lever Thomsons trägnagare, bronshjon och asppraktbagge.

Grotta under stenformation i rosafärgad sten

Fläskkyrkan, Hargemarken. Foto: Länsstyrelsen

Strandvallar och grotta från istiden

Vid istidens slut slog stora havsvågor in mot Hargemarkens stränder. Havet hette Yoldiahavet och bestod av vatten från den smältande inlandsisen. När havet slog in mot land bildades strandvallar av sten och grus som finns bevarade i naturreservatet. Här finns också en fantasieggande grotta, Fläskkyrkan, som utformades av vågors erosion i det uppspruckna berget.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla

Kontakt

Fakta

Kommun: Askersund
Bildat år: 2010
Areal: 137 hektar
Markägare: Naturvårdsverket samt enskilda
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Hargemarken Pdf, 1.2 MB.

Teckentolkad information

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring, paddling, tält grön