Karamossen

Snötäckt mosse med glest växande små träd

Karamossen. Foto: Göran Schultz

Naturreservatet Karamossen utgörs huvudsakligen av den stora Karamossen med omgivande naturskog. Den välbevarade mossen och gamla skogen på fastmarken rymmer en mängd sällsynta arter. Här möts du även av ett rikt fågelliv.

Våtmark, myr och mosse?

Karamossens höga naturvärden ligger i myrens storlek och orördhet. Till skillnad mot många andra våtmarker har endast marginell utsträckning påverkats av dikning och torvtäkt. Myrar är våtmarker med en låg syrenivå, där döda växter inte förmultnas utan omvandlas till tov. Myrar indelas i kärr och mossar. En mosse får sitt vatten enbart från regn och snö, medan kärr har kontakt med grundvatten. Karamossen består till största delen av en så kallad excentrisk mosse, där mossens högsta punkt ligger i utkanten av mossen. Men även en svagt välvd mosse ingår i myren, liksom ett tvärgående kärr. Ett fåtal fastmarksholmar med barrskog ligger utspridda i våtmarkerna.

Många vitmossor och myrfåglar

På myrmarkerna i reservatet har man hittat minst 30 olika arter av vitmossa. Till exempel finns här den krävande trubbvitmossan. Här växer även klockljung. På myrarna trovs även en mängd olika fåglar, som orre, trana, ljungpipare, tofsvipa, storspov, enkelbeckasin och grönbena.

Fastmarksskog med sällsynta svampar

Till reservatet hör även kantskogar med gammal, variationsrika barrträdsdominerade skogsmiljöer. Här finns träd i många olika åldrar och även stora mängder död ved, till glädje för en lång rad olika växter, svampar, lavar och djur. Den höga luftfuktigheten som närheten till våtmarken ger, skapar ett perfekt klimat för många svampar. Här förekommer flera så kallade signalarter, sällsynta arter som signalerar högt naturvärde och att fastmarken i området varit trädbevuxna under lång tid. Exempel på sådana signalarter är svart taggsvamp, motaggsvamp, tallriska, skarp dropptaggsvamp, trattaggsvamp och blomkålssvamp.

Gammal tallskog med ovanliga lavar

Delar av kantskogen utgörs av äldre skvattramstallskog med många gamla tallar i åldrar som uppskattas till 200 och 300 år. Här finns även gott om krävande lavar, som garnlav, nästlav och grynig blåslav. Tallticka är heller ingen ovanlig syn på de gamla tallarna. Rödgul trumpetsvamp förekommer bland inväxande partier av vass. Det finns gott om död ved och så kallade hålträd, döda stående träd där hackspettar varit framme och hackat ut bohål. När hackspettarna tröttnat på sitt gamla hål och hackar ut en ny fräsch bostad, tar ofta ugglor över de gamla bohålen.

Tillgänglighet

Karamossen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Föreskrifter

Inom reservatet är det förbjudet att:

  • borra, hacka, spränga, gräva, rista, måla eller på annat sätt skada berg, jordytan, sten eller block, eller att flytta eller bortföra sten eller block
  • framföra motordrivet fordon annat än på vägar
  • fälla, bortföra eller på annat sätt skada levande eller döda, stående eller omkullfallna träd eller buskar
  • skada vegetationen t.ex. genom att plocka eller gräva upp växter såsom ris, gräs, örter, mossor eller lavar och svampar
  • störa djurlivet på annat sätt än vad som normalt förekommer vid bedrivande av jakt
  • utan Länsstyrelsens tillstånd samla in växter, dur, lavar eller svampar
  • utan Länsstyrelsens tillstånd sätta upp permanent tavla, skylt, affisch, eller därmed jämförlig anordning eller att snitsla spår
  • utan Länsstyrelsens tillstånd använda området för organiserad tävling eller övning, lägerverksamhet eller liknande
  • utan Länsstyrelsens tillstånd utföra vetenskapliga undersökningar eller bedriva miljöövervakning som innebär markering, insamling, fångst eller annan påverkan på naturmiljön

Men, det är tillåtet att:

  • plocka bär, matsvamp eller blommor för eget behov, dock inte fridlysta eller rödlistade arter.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Kommun: Laxå
Beslutsår: 2017
Areal: 514 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut bildande naturreservatet Karamossen Pdf, 2.2 MB.

Skötselplan naturreservatet Karamossen Pdf, 1.1 MB.