Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Helgedomen

Grusväg genom hög tallskog

Helgedomen. Foto: Kjell Store

I naturreservatet Helgedomen hittar man några av Örebro läns äldsta, kraftigaste och högsta tallar. De äldsta är 350 år, vilket är mycket ovanligt i vårt län.           

Offersten för vägfarare

Redan på 1930-talet ansåg skogsmän på dåvarande Kungliga Domänstyrelsen att området hade stora kvaliteter och lät skydda Helgedomen som domänreservat. Sedan 1996 är platsen naturreservat. Reservatet består av ett mosaiklandskap av tallmyr med skvattram och barrskog med ris och lavar. Områdets sydvästra del är mest opåverkat av skogsbruk, medan viss röjning skett längs landsvägen. I reservatet trivs hackspettar och ugglor, till exempel spillkråka och pärluggla. Även tjädern är en karaktärsart för denna typ av skog. Namnet Helgedomen anses komma från äldre tider då vägfarare lämnade gåvor vid en offersten för att skydda sig mot rövare. Strax norr om reservatet står en gammal offersten. Inga stigar finns i området, men marken är lättgången. Landsvägen löper också genom reservatet. Här finns även en milstolpe i gjutjärn med inskriften ”Ramsberg 1 mil 1766”. En fin tur kan vara att börja i den sydvästra delen och sakta gå norrut längs vägen mot parkeringen.

Gammelskog - en fristad för många arter

Naturreservatet Helgedomen har urskogskaraktär och det finns till exempel gott om döda stående träd och omkullfallna träd, så kallade lågor, av olika åldrar och i olika stadier av förruttnelse. Dessa ger goda livsbetingelser för naturskogens sällsynta insekter och mossor, lavar och vedsvampar. Här har det växt skog under lång tid, vilket skapat goda betingelser för de av skogens djur och växter som är i behov av dessa i våra trakter numera mycket sällsynta miljöer. Skyddet av Helgedomen är därför ett bidrag i ansträngningarna att bevara den biologiska mångfalden. Marken består av genomsläppliga mycket finkorniga jordarter. Myrarna består av tallmossar med skvattram och med inslag av blötare kärrdråg.

Tillgänglighet

Helgedomen hör till nivå 1 i Länsstyrelsens nivåläggning av länets naturreservat, vilket innebär att reservatet har vildmarksprägel och saknar friluftslivsanläggningar.

Läs mer om nivåläggningen och skötsel av skyddad natur

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • skada mark eller växtlighet, till exempel genom grävning eller plockning av blommor, lavar eller vedlevande svampar
  • skada torrträd och omkullfallna träd med ristningar, inhugg eller genom att skala av lös bark
  • störa djurlivet
  • tälta
  • göra upp eld
  • köra motorfordon
  • bedriva insamling av insekter och andra smådjur
  • lägga ut snitslade spår eller liknande                 

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Lindesberg

Bildat år: 1937 (domänreservat), 1996 (naturreservat)

Areal: 26 hektar

Markägare: Sveaskog AB

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Natura 2000: området ingår i EU:s nätverk av skyddad natur, SE0240067 Helgedomen

Beslut och skötselplan naturreservatet Helgedomen Pdf, 1.4 MB.

Bevarandeplan för Natura 2000-området SE0240067 Helgedomen (skyddadnatur.naturvardsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Från Lindesberg, välj riksväg 68 mot Fagersta. I Morskoga, svänger du mot ”Fellingsbro”. Efter cirka 3,5 km. finns informationsskylt och parkering till vänster.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss