Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Gällberget

Stort stenblock bland smala tallar

Flyttblock i Gällberget. Foto: Elisabeth Karlsson

Naturreservatet Gällberget ligger i den storblockiga södra delen av Kilsbergen som brukar kallas Fasaskogen. Terrängen har varit ett hinder för vägdragning och framkomlighet för skogsmaskiner vilket har gjort att skogen i området är förhållandevis opåverkad av skogsbruk.

Fasaskogen

Reservatet består av många olika skogstyper i blockrik terräng. Sedan gammalt kallas trakten för Fasaskogen, men reservatet är allt annat än fasansfullt. På höjdlägena finner du en trolsk tallskog med inslag av lövträd. I svackor och på sluttningar finns en blandad barrskog med mycket gran. I området finns många gamla träd men också många döda träd. Här trivs därför många fåglar, svampar och insekter som är beroende av döda och döende träd, exempelvis hackspettar.

Läs mer om Fasaskogen

Sällsynta arter

Tack vare att skogen är skonad från modernt skogsbruk finns här ett stort antal sällsynta växter och djur. Brunpudrad nållav, vedtrappmossa och kandelabersvamp är exempel på arter som växer på död ved. Lunglav och aspgelélav växer främst på stammar av levande lövträd. I skogen trivs även skalbaggen bronshjon och den tretåiga hackspetten. Den tretåiga hackspetten känns inte lättast igen på sina tre tår, utan på hanens gula hjässa. Den hittar sin föda främst i gamla och döende träd, där den letar efter skalbaggslarver och annat gott. Ett tecken på att det finns tretåig hackspett i ett område är de typiska hackringarna på främst gran och tall.

Spår av bäver

Inom reservatet finns ovanligt mycket lövträd. Bävern har fällt många lövträd vid sjön Gällen, framför allt grova aspar som ligger som ett jättelikt plockepinn vid sjöns norra strand.

Torp och kolbottnar

Även om skogen är opåverkad av sentida skogsbruk, har människan under lång tid nyttjat området. Inte minst tillverkning av träkol har varit en viktig inkomstkälla för många i trakten, då traktens bruk och hyttor slukade stora mängder kol under bergsbrukets storhetstid. Det finns därför gott om spår efter kolmilor i form av kolbottnar i reservatet. Vid Gällberget finns även lämningar efter ett gammalt torpställe. Väster om sjön Gällen ligger Eriks huggarkoja med tillhörande stall. Vid kojan finns en rastplats med möjlighet att grilla.

Tillgänglighet

Från parkeringen leder en markerad stig leder genom reservatet. Två rastplatser med eldplatser finns i anslutning till sjön.

Finns det ved?

Ved finns vid eldplatsen. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande gäster. Veden fylls på regelbundet men vi kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved. Det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • elda annat än på anvisad plats
  • utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller bedriva insamling av mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller bedriva insamling av insekter eller andra evertebrater

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förEldplats Eldplats
  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förStig Stig

Fakta

Kommun: Degerfors

Bildat år: 2004

Areal: 126 hektar

Markägare: Naturvårdsverket

Förvaltare: Länsstyrelsen

Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Gällberget Pdf, 1.4 MB.

Kompletterande beslut om ändrad föreskrift i naturreservatet Gällberget (2018) Pdf, 359.4 kB.

Hitta hit

Från Karlskoga, åk söderut längs Möckelns östra strand. Vid Östervik, ta av mot ”Ölsdalen”. Kör vidare till Rönningsvik. Följ skyltarna.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring, paddling grön

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss