Gällberget

Stort stenblock bland smala tallar

Flyttblock i Gällberget. Foto: Elisabeth Karlsson

Naturreservatet Gällberget ligger i den storblockiga södra delen av Kilsbergen som brukar kallas Fasaskogen. Terrängen har varit ett hinder för vägdragning och framkomlighet för skogsmaskiner vilket har gjort att skogen i området är förhållandevis opåverkad av skogsbruk.

Reservatet uppvisar en variation av terrängformer och skogstyper och en stor biologisk mångfald. Även om skogen är tämligen opåverkad av sentida skogsbruk, har människan under lång tid nyttjat området. Där finns flera kolbottnar och lämningar efter kolarkojor och ett torpställe. Väster om sjön Gällen står ett gammalt stall och en koja.

Varierad skog

På höjdlägena växer gles tallskog. I svackor och sluttningar står barrblandskog. Ställvis finns blandskog med lika delar björk och gran. Ett område vid Gällens norra strand präglas av asp som till stor del är avverkad av bäver. Totalt sett dominerar granen i reservatet. Påfallande många granar och tallar når en ålder på omkring 200 år.

Många tycker om död ved

Inslaget av döda träd, högstubbar, hålträd och lågor (liggande döda träd) utnyttjas av fåglar, vedlevande svampar och insekter. Bland fåglarna är särskilt hackspettarna gynnade. De lever till stor del av insekter som lever i döende och döda träd.

Bra utflyktsmål

Gällberget bjuder på en fin söndagsutflykt, särskilt om hösten då lövträdens färger exploderar i gult, rött och orange. Stigen är lätt att gå runt, men området är kuperat. Man vandrar på en slingrande stig genom skog över lavtäckta hällar och mellan stora stenblock. Vid sjön Gällen kan man ta en paus och njuta av känslan av vildmark, av stillheten och tystnaden.

Sällsynta arter

Tack vare att skogen är skonad från modernt skogsbruk finns här ett stort antal sällsynta växt- och djurarter. Några exempel är lunglav, brunpudrad nållav, aspgelélav, vedtrappmossa, kandelabersvamp, skalbaggen bronshjon och den tretåiga hackspetten. Tretåig hackspett känns inte lättast igen på sina tre tår, utan på hanens gula hjässa.

Tillgänglighet

Från parkeringen leder en markerad stig leder genom reservatet. Två rastplatser med eldplatser finns i anslutning till sjön. Ved finns på plats. Tänk på att elda med måtta, så att veden räcker även till kommande besökare. Vi fyller regelbundet på vedförrådet men kan inte garantera tillgången i varje stund. Vill du vara säker på att kunna elda - ta med egen ved (det är inte tillåtet att elda med pinnar och grenar från skogen i reservatet).

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjdet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • elda annat än på anvisad plats
  • utan Länsstyrelsens tillstånd plocka eller bedriva insamling av mossor, lavar eller vedlevande svampar
  • utan Länsstyrelsens tillstånd fånga eller bedriva insamling av insekter eller andra evertebrater

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Degerfors
Bildat år: 2004
Areal: 126 hektar
Markägare: Naturvårdsverket
Förvaltare: Länsstyrelsen
Reservatsbildare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet GällbergetPDF

Kompletterande beslut om ändrad föreskrift i naturreservatet Gällberget (2018)PDF

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandring, paddling grön