Stensjön

sjö med stenar

Stensjön. Foto: Kjell Store

Naturreservatet Stensjön är en del av en stor, sammanhängande vildmark dit nästan inga vägar når. Pärluggla, tjäder, tretåig hackspett och andra storskogsfåglar häckar i den gamla barrskogen. På döda, liggande träd och på grenar och stammar av åldriga träd växer sällsynta lavar och svampar.

Tjäder och tretåig hackspett

Skogen kring Stensjön är känd för sin tjäderlek. Tjädern är en utpräglad barrskogsfågel som trivs i de glesa tallskogarna i områdets norra del. I tallskogen finns små mossar och kärr med hög produktion av insekter, där tjäderns kycklingar kan hitta mat. Tretåig hackspett är en annan av områdets karaktärsarter. På flera träd i reservatet finns typiska spår av tretåig hackspett, så kallade drickringar. Drickringarna är hackmärken som löper som band runt trädstammarna.

Spår efter milor och skogsbrand

Stora delar av bergslagens skogar var intensivt brukade under bergsbrukets glansdagar.
Skogen behövdes för tillverkning av kol. Men i Stensjön har skogen klarat sig undan
kalhuggning tack vare den besvärliga terrängen, med stenar, block och branter, som gjort det svårt att bedriva skogsbruk. Viss kolvedhuggning har ändå förekommit och i skogen finns spår av både kolarkojor och kolmilor, så kallade kolbottnar. Naturliga bränder är också en del av Stensjöns historia. På flera stubbar i reservatet finns tydliga spår av skogsbrand.

Ovanliga lavar

Nordost om sjön ligger ett område med gammal granskog. Skogen är gles, luckig och blockrik. Stenblocken täcks av täta mossmattor. Många träd är uppemot 150 år gamla och helt draperade av olika hänglavar, som garnlav och violettgrå tagellav. Violettgrå tagellav är en ovanlig, nordlig art som kräver glesa, orörda granskogar med hög och jämn luftfuktighet. Närmare sjön ökar inslaget av asp, sälg och rönn. Även på lövträden finns en spännande lavflora med ovanliga arter som aspgelelav, stuplav och bårdlav. Söder om sjön finns grova, 100-åriga aspar. Här består berggrunden av näringsrika grönstenar vilket gör att träden är grövre och granskogen mer örtrik. Här finns ovanliga vedlevande svampar, däribland kandelabersvamp, en sällsynt art som växer på grova, murkna asplågor.

Föreskrifter

I naturreservatet är det förbjudet att:

  • bortföra eller skada döda träd eller träddelar
  • bedriva insamling av mossor, lavar och svampar som växer på träd eller ved samt av insekter eller andra evertebrater
  • göra upp eld annat än på anvisad plats
  • tälta (i den äldre delen av reservatet, se faktabladets karta alt. beslut)

Serviceinformation

  • Informationstavla Informationstavla
  • Parkering Parkering
  • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Kommun: Nora
Bildat år: 2005, utvidgat 2007
Areal: 149 hektar
Markägare: Naturvårdsverket och enskild
Reservatsbildare: Länsstyrelsen
Förvaltare: Länsstyrelsen

Beslut och skötselplan naturreservatet Stensjön 2005 Pdf, 1.4 MB.

Beslut och sköteslplan naturreservatet Stensjön utvidning 2007 Pdf, 959.3 kB.

NATURliga möjligheter - företagens guide till naturreservaten

 

Symbol vandra, tälta grön